Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach 2014 

 
 

 


Regulamin Organizacyjny

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Szamotułach

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Regulamin Organizacyjny,  zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację, zasady funkcjonowania i wykaz stanowisk służbowych Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szamotułach, zwanego w dalszej części „OPS”.

 

 

Rozdział II

Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej

 

§ 2

 1. W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska:
  1. Dyrektor,
  2. Zastępca Dyrektora,
  3. Główny Księgowy,
  4. Konsultant do spraw wdrażania strategii polityki społecznej,
  5. Stanowisko ds. obsługi informatycznej
  6. Sekcja finansowo-organizacyjna,
  7. Sekcja środowiskowej pomocy społecznej,
  8. Sekcja wspierania rodziny,
  9. Sekcja świadczeń rodzinnych,
  10. Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Integracja i Rehabilitacja.
 2. Funkcjonowanie wszystkich komórek organizacyjnych OPS i samodzielnych stanowisk pracy opiera się na zasadach służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

 

 

Rozdział III

Zasady kierowania  Ośrodkiem Pomocy Społecznej

 

§ 3

 1. Działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej kieruje dyrektor.
 2. Dyrektor kieruje OPS przy pomocy:
  1. zastępcy dyrektora,
  2. głównego księgowego.
 3. Dyrektor kieruje Ośrodkiem poprzez wydawanie zarządzeń, instrukcji, pism okólnych, regulaminów, poleceń służbowych, decyzji oraz innych o podobnym charakterze.

 

§ 4

W czasie nieobecności dyrektora jego zadania i kompetencje z zakresu kierowania OPS  przejmuje  zastępca dyrektora.

 

§ 5

 1. Strukturę Organizacyjną OPS przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Zasady funkcjonowania komórki organizacyjnej OPS – Centrum Współpracy
  z Organizacjami Pozarządowymi Integracja i Rehabilitacja – określa odrębny Regulamin.

 

Rozdział IV

Podział zadań między dyrektorem, zastępcą dyrektora i głównym księgowym

 

§ 6

Do zadań i kompetencji dyrektora należy w szczególności:

 1. nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadań OPS,
 2. koordynowanie działalności podległych komórek organizacyjnych OPS,
 3. dokonywanie podziału zadań pomiędzy stanowiska pracy, gwarantującego ich równomierne obciążenie,
 4. wykonywanie uprawnień pracodawcy wobec pracowników OPS,
 5. przygotowywanie zmian wynagrodzeń i przeszeregowań pracowników OPS,
 6. nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy we wszystkich komórkach organizacyjnych OPS,
 7. reprezentowanie OPS wobec organów administracji, instytucji i osób trzecich,
 8. składanie w imieniu OPS oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych
  na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
 9. wydawanie w indywidualnych sprawach z zakresu działania OPS, należących do właściwości gminy, decyzji administracyjnych w ramach posiadanego umocowania prawnego,

10. nadzór nad prowadzoną w OPS gospodarką finansową,

11. zatwierdzanie sprawozdań  z realizacji  zadań  statutowych oraz wykonania budżetu,       

12. gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

13. przedstawianie Radzie Miasta i Gminy Szamotuły wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

14. analizowanie i określanie potrzeb w zakresie stanu zatrudnienia OPS,

15. monitorowanie działań związanych z  prowadzoną przez OPS sprawozdawczością
z  realizowanych zadań,

16. opracowywanie planów i koncepcji usprawnienia realizacji powierzonych zadań,
ze szczególnym uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb społecznych,

17. wytaczanie na rzecz obywateli powództw o roszczenia alimentacyjne,

18. kierowanie wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności lub zdolności do pracy,
do organów określonych odrębnymi przepisami,

19. zatwierdzanie pod względem merytorycznym list wynagrodzeń, rachunków i innych dowodów księgowych związanych z utrzymaniem OPS, rozliczeń kosztów podróży służbowych, wypłaty świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zgłoszeń  na szkolenia,

20. udział w opracowywaniu i aktualizacji kart operacyjnych, realizacja zadań z nich wynikających w czasie osiągania podwyższonych stanów gotowości obronnej państwa.

21. realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie

 

§ 7

Do zadań i kompetencji zastępcy dyrektora należy w szczególności:

 1. współpraca z organami samorządu terytorialnego, administracją rządową, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie przygotowania
  i realizacji powierzonych zadań.
 2. sprawowanie nadzoru nad działalnością Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Integracja i Rehabilitacja.
 3. sprawowanie nadzoru nad działalnością sekcji świadczeń rodzinnych i sekcji wspierania rodziny. Zapewnienie terminowego i zgodnego z prawem prowadzenia spraw realizowanych przez sekcję.
 4. nadzór nad realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, realizowanych w formie dotacji z budżetu gminy.
 5. nadzorowanie całokształtu spraw związanych z kompletowaniem dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia skarg i wniosków w zakresie zadań realizowanych przez OPS.
 6. gromadzenie, analizowanie i monitorowanie treści publikacji prasowych dotyczących zadań statutowych OPS.
 7. realizacja procedur rekrutacji pracowników i zleceniobiorców.
 8. wydawanie w indywidualnych sprawach z zakresu działania OPS, należących do właściwości gminy, decyzji administracyjnych w ramach posiadanego umocowania prawnego,
 9. zatwierdzanie pod względem merytorycznym, rachunków oraz innych dokumentów księgowych związanych z realizacją programów profilaktyki, sekcji świadczeń rodzinnych, oraz sekcji wspierania rodziny.

 

§ 8

Do zadań i kompetencji głównego księgowego należy w szczególności:

 1. kierowanie i nadzór nad pracą sekcji finansowo-organizacyjnej oraz podział zadań,
 2. opracowywanie i nadzór nad sporządzaniem rocznych planów finansowych określających potrzeby w zakresie:
  1. świadczeń z pomocy społecznej (zadania własne, zlecone),
  2. utrzymania Ośrodka,
  3. realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
  4. innych, jeżeli zaistnieje taka konieczność,
 3. opracowywanie harmonogramów dochodów i wydatków,
 4. dekretowanie dowodów księgowych,
 5. wprowadzanie dowodów księgowych do programu finansowo – księgowego,
 6. uzgadnianie kont bankowych, analitycznych i syntetycznych,
 7. nadzór oraz sporządzanie okresowych sprawozdań z wykonania planu dochodów
  i wydatków,
 8. nadzór nad przygotowaniem, opracowaniem i sporządzaniem sprawozdania finansowego,
 9. wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi,

10. nadzór nad bieżącą realizacją budżetu Ośrodka i przestrzeganiem dyscypliny budżetowej,

11. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie środków finansowych przekazywanych na realizację zadań zleconych,

12. współpraca z instytucjami finansowymi i bankami,

13. zatwierdzanie pod względem formalno-rachunkowych list wynagrodzeń, rachunków,
oraz innych dokumentów księgowych,

14. podpisywanie dokumentów stanowiących podstawę do wydatkowania środków finansowych oraz innych świadczeń majątkowych,

15. składanie kontrasygnaty na dowodach powodujących powstawanie zobowiązań pieniężnych,

16. przygotowywanie projektów uchwał w zakresie zmian planów finansowych,

17. prowadzenie kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym,

18. dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów księgowych,

19. prowadzenie windykacji należności zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

20. wykonywanie zadań stosownie do nadanych mu upoważnień (pełnomocnictw).

 

§ 9

 1. Zastępca dyrektora, główny księgowy oraz  pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska pracy są odpowiedzialni przed dyrektorem za całokształt spraw objętych zakresem obowiązków w podporządkowanych im wewnętrznych komórkach organizacyjnych i stanowiskach pracy.
 2. Poszczególni pracownicy odpowiadają przed bezpośrednim przełożonym za należytą
  i terminową realizację zadań w zakresie powierzonych im obowiązków.

 

Rozdział V

Szczegółowe zakresy działań poszczególnych komórek organizacyjnych
i samodzielnych stanowisk

 

§ 10

 1. Sekcja finansowo-organizacyjna przygotowuje plany finansowe, prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, prowadzi obsługę finansowo-księgową OPS, sporządza sprawozdania finansowe oraz sprawozdania
  w odniesieniu do realizacji budżetu OPS. Sekcja prowadzi również sprawy związane
  z organizacją i funkcjonowaniem OPS oraz obsługę płacową OPS.
 2. W skład Sekcji wchodzą:
  1. stanowisko inspektora ds. księgowości - kasjera, do zadań którego należy
   w szczególności:
   1. sporządzanie kart wynagrodzeń  i list płac pracowników,
   2. prowadzenie ewidencji wynagrodzeń,
   3. prowadzenie kart zasiłkowych i wypłacanie zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych
    i wychowawczych,
   4. dokonywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników i zleceniobiorców OPS,
   5. sporządzanie imiennych raportów miesięcznych, korekt zgłoszeń, deklaracji rozliczeniowych,       
   6. rozliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
    i Fundusz Pracy oraz sporządzanie miesięcznych  deklaracji,
   7. dokonywanie rozliczeń z urzędami skarbowymi oraz przygotowywanie
    i sporządzanie  miesięcznych deklaracji,
   8. dokonywanie wpłat i wypłat gotówki,
   9. bieżące prowadzenie raportów kasowych,
   10. prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów,
   11. prowadzenie ewidencji nie podjętych w terminie świadczeń (depozyty),
   12. sporządzanie zapotrzebowania na gotówkę,
   13. przestrzeganie instrukcji kasowej,
  2. stanowiska inspektorów ds. księgowości, do których zadań należy:
   1. otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   2. prowadzenie ksiąg rachunkowych rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco,
   3. sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,
   4. dekretowanie zatwierdzonych dowodów księgowych zgodnie z planem kont,
   5. kompletowanie zadekretowanych i sprawdzonych dokumentów z wyciągiem bankowym celem ujęcia w księgach rachunkowych,
   6. bieżące księgowanie dokumentów w zakresie: wydatków, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz sum depozytowych,
   7. systematyczna kontrola i uzgadnianie wydatków i dochodów w zakresie zadań własnych i zleconych z właściwymi osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie ewidencji analitycznej wydatków i dochodów.
   8. sporządzanie sprawozdań budżetowych,
   9. sporządzanie innych sprawozdań i raportów wymaganych przepisami         
    o rachunkowości, finansach publicznych oraz na potrzeby wewnętrzne jednostki,
   10. terminowe zgłoszenia do ubezpieczeń emerytalno-rentowych i zdrowotnych uprawnionych świadczeniobiorców tut. Ośrodka,
   11. terminowe sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej składek emerytalno-rentowych i zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia,
   12. właściwe numerowanie, zabezpieczenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów księgowych,
   13. sporządzanie dowodów PK,
   14. nanoszenie planów, zmian planów oraz zaangażowania wydatków budżetowych na kontach pozabilansowych zespołu „9” na podstawie posiadanych dokumentów.
   15. prowadzenie windykacji należności zgodnie z przepisami ustawy
    o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
   16. sporządzanie niezbędnych wydruków ksiąg rachunkowych.
   17. przygotowanie materiałów do opracowania projektu budżetu w zakresie składek emerytalno-rentowych i zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w CIS,
   18. sporządzanie not księgowych obciążeniowych oraz uznaniowych,
   19. rozliczanie finansowe zadań z zakresu pomocy społecznej oraz profilaktyki, realizowanych w formie dotacji z budżetu gminy.
   20. informowanie bezpośredniego przełożonego stwierdzonych nieprawidłowościach w procesie opracowania lub zmiany planów finansowych i realizacji budżetu.
  3. stanowisko ds. obsługi sekretariatu OPS,  do zadań którego należy
   w szczególności:
   1. prowadzenie spraw związanych z obsługą sekretariatu,
   2. prowadzanie rejestru korespondencji,
   3. przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,
   4. przyjmowanie i nadawanie faksów,
   5. udzielanie informacji interesantom,
   6. przygotowywanie dokumentacji do archiwum,
   7. dbałość o terminowe załatwianie spraw i należytą obsługę klientów,
   8. wystawianie zaświadczeń dla interesantów (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny),
   9. przyjmowanie wniosków,
   10. udział w spotkaniach i sporządzanie notatek i protokołów,
   11. prowadzenie spraw kadrowych - prowadzenie akt osobowych pracowników OPS,
   12. przygotowywanie i ewidencjonowanie dokumentów personalnych oraz umów zleceń,
   13. rozliczanie ryczałtów pracowników,
   14. rozliczanie urlopów wypoczynkowych pracowników,
   15. akceptowanie pod względem merytorycznym list płac pracowników,
   16. rozlicznie i ewidencjonowanie prac społecznie-użytecznych,
   17. prowadzenie ewidencji podróży służbowych i rozliczanie kosztów podróży służbowych,
   18. prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
   19. obsługa świadczeń z ZFŚS,
   20. prowadzenie rejestru faktur zgodnie z poszczególnymi procedurami,
    prowadzenie spraw związanych z zapotrzebowaniem w materiały i środki dla OPS,
   21. obsługa administracyjna Zespołu Interdyscyplinarnego.
 3. stanowisko gońca, do zadań którego należy w szczególności:
  1. dostarczanie korespondencji OPS i decyzji administracyjnych, na terenie miasta Szamotuły.

 

§ 11

 1. Sekcja środowiskowej pomocy społecznej zajmuje się rozpoznawaniem potrzeb
  w zakresie pomocy społecznej, podejmuje działania zmierzające do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, w szczególności poprzez realizację świadczeń z pomocy społecznej należących do właściwości gminy, prowadzi postępowania w sprawach przyznania świadczeń z pomocy społecznej, udziela wsparcia klientom i świadczy pracę socjalną. Sekcja prowadzi także całokształt spraw związanych z przygotowywaniem i realizacją przyznanych świadczeń.
 2. W ramach sekcji środowiskowej pomocy społecznej Dyrektor może wyodrębnić zespoły pracy socjalnej, zgodnie z 110 a ustawy o pomocy społecznej.
 3. W skład sekcji wchodzą:
  1. stanowiska pracowników socjalnych, do zadań  których należy w szczególności:
   1. rozpoznawanie i analizowanie potrzeb osób i rodzin zamieszkałych w rejonie działania,
   2. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach świadczeń z pomocy społecznej,
   3. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na potrzeby prowadzonych przez OPS postępowań administracyjnych oraz na rzecz zewnętrznych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
   4. świadczenie pracy socjalnej, zwłaszcza w formie poradnictwa, rzecznictwa 
    i mediacji,
   5. współdziałanie z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi w celu realizacji indywidualnych planów pomocy,
   6. inicjowanie sposobów rozwiązywania problemów społecznych w rejonie działania,
   7. prowadzenie dokumentacji rozpoznanych środowisk,
   8. dbałość o terminowe załatwianie spraw i należytą obsługę klientów,
   9. przygotowywanie dokumentacji odwoławczej do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego,
   10. prowadzenie korespondencji z instytucjami w sprawach o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej oraz przygotowywanie odpowiedzi na pisma
    w sprawach dotyczących indywidualnych klientów,
   11. przygotowywanie dokumentacji odwoławczej do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego,
   12. przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji.

2. Stanowiska ds. realizacji świadczeń do zadań których należy w szczególności:

 1. przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń z pomocy społecznej,
 2. prowadzenie rejestrów i ewidencji świadczeniobiorców,
 3. realizacja przyznanych świadczeń pomocy społecznej,
 4. dokonywanie zgłoszeń do ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych uprawnionych świadczeniobiorców OPS,
 5. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od przyznawanych świadczeń,
 6. przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących skierowania oraz ustalenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej osób ubiegających się
  o pobyt i przebywających w domu pomocy społecznej,
 7. zatwierdzanie pod względem merytorycznym dokumentów księgowych związanych z realizacją świadczeń społecznych udzielanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych finansowanych prze gminę Szamotuły,
 8. zatwierdzanie pod względem merytorycznym dokumentów finansowych związanych z realizacją świadczeń społecznych udzielanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w zakresie zadań własnych otrzymywanych w formie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin.
 9. prowadzenie ewidencji osób ubiegających się o skierowanie do domu pomocy społecznej,
 10. wydawanie zaświadczeń,
 11. dbałość o terminowe załatwianie spraw i należytą obsługę klientów.
 12. przygotowanie danych sprawozdań w części dotyczącej zadań realizowanych przez sekcję,
 13. przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji

 

§ 12

Sekcja wspierania rodziny, w skład której wchodzą:

 1. stanowiska asystentów rodziny    realizujących   zadania   asystenta    rodziny

wynikających z art. 15 Ustawy z dnia 9 czerwca   2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, do których zadań należy:

 1. diagnozowanie warunków życia i potrzeb rodzin zamieszkałych na terenie działania i ustalanie planów pracy z rodziną przy wykorzystaniu możliwości klientów, ich otoczenia i organizacji działających w zakresie pomocy społecznej;
 2. świadczenie usług asystenta w zakresie dostosowanym do indywidualnych potrzeb osób i rodzin, a w szczególności: wspieranie i aktywizacja rodzin poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym, w zakresie prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi (budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, organizowanie wolnego czasu dzieciom), gospodarowania budżetem domowym (planowania i monitorowania wydatków, oszczędnego gospodarowania mediami), dbania o zdrowie (higiena, pielęgnacja, prawidłowe odżywianie), wykonywania prac na rzecz domu oraz ich podziału na członków rodziny, usamodzielniania się poprzez uzupełnianie wykształcenia i podjęcie pracy, dbałości o edukację i rozwój dzieci,
 3. pozyskiwania usług na rzecz domu i rodziny (związanych m.in. z załatwianiem spraw urzędowych, poszukiwaniem pracy, kontaktów ze szkołą, przedszkolem),
 4. propagowanie wzorców prawidłowego funkcjonowania społecznego – edukacji rodziny w zakresie obowiązujących norm współżycia społecznego,
 5. pomoc w nawiązywaniu i rozszerzaniu kontaktów interpersonalnych,
 6. stymulowanie aktywizacji społecznej rodziny,
 7. pomoc w innych sprawach zgłoszonych przez osoby objęte wsparciem wynikające z ich indywidualnych potrzeb,
 8. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządu terytorialnego, instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami i specjalistami działającymi na rzecz dziecka i rodziny;
 9. współpraca z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie podjętej pracy z rodziną i pomocy w rozwiązywaniu jej problemów;
 10. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 11. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną i sporządzanie okresowych raportów z zakresu realizacji powierzonych działań oraz przedstawianie ich Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej lub zastępcy Dyrektora
 12. rozliczanie kosztów pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

 

§ 13

Sekcja świadczeń rodzinnych, w skład której wchodzą:

 1. Stanowiska ds. realizacji świadczeń rodzinnych oraz pomocy materialnej dla uczniów (stypendia szkolne), do zadań których należy w szczególności:
  1. przyjmowanie wniosków o udzielenie świadczeń rodzinnych oraz do udzielenia pomocy materialnej dla uczniów ,
  2. gromadzenie materiału dowodowego (kompletowanie dokumentów niezbędnych w procesie przyznawania świadczeń rodzinnych oraz udzielania pomocy materialnej dla uczniów);
  3. opracowanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz
   o udzielnie pomocy materialnej dla uczniów,
  4. przygotowanie danych do opracowania planów i sprawozdań finansowych i merytorycznych;
  5. prowadzenie akt osób pobierających świadczenia;
  6. ewidencjonowanie dokumentacji związanej z procesem przyznawania ww. świadczeń;
  7. dbałość o terminowe załatwienie spraw i należytą obsługę klientów,
  8. przygotowanie dokumentacji odwoławczej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
  9. przygotowanie dokumentacji do archiwizacji;
  10. Stanowiska ds. realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do zadań których należy:
  11. przyjmowanie wniosków o udzielenie świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
  12. gromadzenie materiału dowodowego (kompletowanie dokumentów niezbędnych w procesie przyznawania świadczeń alimentacyjnych);
  13. opracowywanie wniosków o przyznanie świadczeń alimentacyjnych;
  14. wystawianie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń alimentacyjnych;
  15. przygotowywanie danych do opracowania planów oraz sprawozdań finansowych i merytorycznych (planowanie potrzeb w zakresie funduszu alimentacyjnego, czuwanie nad wydawaniem środków finansowych na F.A.);
  16. na wniosek zainteresowanego wystawianie zaświadczeń w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
  17. prowadzenie akt osób pobierających świadczenia alimentacyjne;
  18. przygotowywanie list wypłat z funduszu alimentacyjnego;
  19. ewidencjonowanie dokumentacji związanej z procesem przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
  20. dbałość o terminowe załatwianie spraw i należytą obsługę klientów;
  21. przygotowywanie dokumentacji odwoławczej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego;
  22. wykonywanie zadań należących do obsługi systemu informatycznego do świadczeń alimentacyjnych zgodnie z nadanymi uprawnieniami;
  23. przygotowywanie dokumentacji do archiwum

 

§ 14

Do zadań i kompetencji konsultanta do spraw wdrażania strategii i polityki społecznej należy
w szczególności:

 1. przeprowadzanie analizy problemów społecznych i stanu zasobów w dziedzinie
  ich rozwiązywania na terenie miasta i gminy oraz bieżąca ich ewaluacja,
 2. koordynowanie prac Zespołu Wdrażającego Strategię, zwanego dalej ZWS,
 3. przygotowanie wspólnie z ZWS i przedkładanie Burmistrzowi: programów okresowych oraz adresowanych programów pomocowych.
 4. ogłaszanie i prowadzenie konkursów ofert na wykonanie poszczególnych zadań
  w ramach strategii,
 5. bieżący nadzór i koordynacja zadań wynikających z realizacji strategii.
 6. organizowanie i koordynowanie współpracy służb, instytucji i organizacji działających
  w sferze polityki społecznej.
 7. organizowanie i koordynowanie kampanii edukacyjnych i informacyjnych w zakresie polityki społecznej.
 8. nadzorowanie i rozliczanie realizacji zadań z zakresu polityki społecznej, realizowanych w formie dotacji z budżetu gminy,
 9. udział w naradach i szkoleniach w zakresie polityki społecznej.
 10. prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją strategii polityki społecznej.

11. realizacja zadań miejsko – gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, miejsko-gminnych programów przeciwdziałania narkomanii w szczególności poprzez:

 1. przeprowadzanie analizy problemów alkoholowych i stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania na terenu gminy oraz bieżąca ich ewaluacja,
 2. organizację pracy Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szamotułach oraz Zespołu motywującego do podjęcia leczenia,
 3. przeprowadzanie w ramach MGKPA procedur lecznictwa odwykowego
 4. przygotowanie projektu gminnego programu oraz jego zmian, projektu sprawozdania z realizacji gminnego programu,
 5. nadzór nad realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizowanych w formie dotacji z budżetu gminy,
 6. bieżący nadzór nad realizacją zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 7. współpraca z Sądem Rodzinnym oraz innymi podmiotami w sprawach dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy w rodzinie.

12. Promowanie i informowanie opinii publicznej o podejmowanych przez OPS inicjatywach pomocowych i przedsięwzięciach socjalnych.

 

§ 15

Stanowisko ds. obsługi informatycznej obejmuje nadzór nad sprawnym działaniem sieci komputerowej oraz urządzeń sieciowych, bezpieczeństwem informacji
a w szczególności:

 1. organizację i zapewnienie ciągłości pracy sieci komputerowej oraz urządzeń sieciowych,
 2. konfigurację sprzętu zgodnie z aktualnymi potrzebami,
 3. integrację sprzętu zgodnie z oprogramowaniem sieciowym i aplikacjami użytkowymi,
 4. nadzór prawidłowości działania, stanu technicznego eksploatacji oraz należytej konserwacji urządzeń komputerowych i oprogramowania,
 5. usuwanie awarii programów oraz wprowadzanie aktualizacji do programów działających w OPS,
 6. archiwizację i zabezpieczenie danych,
 7. pomoc w obsłudze sieci komputerowej i korzystaniu z systemu informatycznego
  i aplikacji użytkowych,
 8. prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego,
 9. prowadzenie ewidencji oprogramowania oraz nadzór nad legalnością oprogramowania instalowanego w urządzeniach komputerowych OPS,
 10. współpracę z firmą świadczącą usługi w zakresie obsługi systemu informatycznego POMOST,
 11. określanie potrzeb w zakresie utrzymania i rozbudowy sieci komputerowej, czynności związane z zakupem sprzętu, części i oprogramowania,
 12. udział w określaniu polityki bezpieczeństwa informacji,
 13. tworzenie i składowanie kopii bezpieczeństwa systemów baz danych,
 14. identyfikowanie, analizowanie zagrożeń i ryzyka którym poddane są dane osobowe - monitorowanie systemu bezpieczeństwa,
 15. zgłaszanie zagrożeń i nieprawidłowości w zakresie przetwarzania, zabezpieczenia zbiorów dyrektorowi ośrodka,
 16. tworzenie i aktualizowanie danych na stronie internetowej OPS.

 

 

Rozdział VI

Zasady podpisywania pism

 

§ 16

 1. Prawo do podpisywania pism posiada w pełnym  zakresie dyrektor OPS.
 2. Do podpisu dyrektora zastrzeżone są pisma:
  1. w sprawach należących do dyrektora zgodnie z Regulaminem organizacyjnym            oraz Regulaminem wynagradzania pracowników OPS,
  2. pisma w sprawach każdorazowo zastrzeżonych do podpisu dyrektora.
 3. Zastępca dyrektora podpisuje pisma dotyczącą wykonywanych zadań oraz działania podległych komórek organizacyjnych z wyłączeniem pism zastrzeżonych dla dyrektora.
 4. Prawo do podpisywania pism posiadają inni pracownicy upoważnieni przez dyrektora.
 5. W przypadku nieobecności dyrektora prawo do podpisywania pism w sprawach należących do kompetencji dyrektora posiada, z  upoważnienia dyrektora, jego zastępca.
 6. Prawo do podpisu głównego księgowego regulują odrębne przepisy.

 

 

 

Rozdział VII

Zasady udzielania pełnomocnictw i upoważnień

 

§ 17

Upoważnień i pełnomocnictw udziela dyrektor OPS na wniosek pracownika bądź
z własnej inicjatywy, w celu załatwienia określonych spraw służbowych.

 

 

Rozdział VIII

Organizacja narad

 

§ 18

 1. Narady zwołuje Dyrektor, Zastępca lub inna osoba przez niego upoważniona.
 2. Organizatorzy narad zobowiązani są do określenia daty, miejsca i zasadniczej tematyki narady oraz przewidywanego czasu jej trwania, a także wykazu osób zaproszonych na naradę.
 3. Z narady sporządza się protokół, który powinien zawierać: sentencje wystąpień, wnioski zgłoszone podczas dyskusji, ustalenia. Protokół sporządza się w terminie 7 dni od dnia narady.
 4. Harmonogram narad na dany rok ustala się odrębnym zarządzeniem.

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

 

§ 19

 1. Szczegółowe czynności kancelaryjne i obieg dokumentów określa instrukcja kancelaryjna.
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej przy oznaczaniu spraw używa skrótu OPS.

 

§ 20

 1. Wykazy obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników OPS zawierają zakresy czynności tych pracowników.
 2. W ramach stanowisk pracy obowiązuje zasada pełnienia zastępstw w przypadku nieobecności pracownika w pracy.
 3. Po zmianach personalnych obowiązuje protokolarne przekazywanie dokumentacji wynikającej z zakresów czynności.

 

§ 21

 1. Przy rozpatrywaniu i załatwianiu skarg i wniosków stosuje się przepisy  art. 221 –256 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania
  i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U.2002.5.46).
 2. Centralny rejestr skarg i wniosków znajduje się w Sekretariacie OPS.

 

§ 22

Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie, Statucie OPS oraz odrębnych przepisach prawa wyznaczających granice działalności, funkcjonowanie OPS oraz wykonywanie zadań, określa dyrektor w drodze zarządzeń.

 

§ 23

Zmiana regulaminu wymaga trybu przewidzianego dla jego nadania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Liczba odwiedzin : 297
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
Osoba wprowadzająca informację : Marek Nowak
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Nowak
Czas wytworzenia: 2017-07-07 11:29:53
Czas publikacji: 2017-07-07 11:29:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak