ZMIANY W REGULAMINIE ORGANIZACYJNYM Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach 

 
 
 1. 1.   W rozdziale II Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej  w punkcie 1. Podpunkt h otrzymuje brzmienie:

„h. Sekcja świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego”.

 1. 2.   W rozdziale IV Podział zadań między dyrektorem, zastępcą dyrektora i głównym księgowym w paragrafie 7 punkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Sprawowanie nadzoru nad działalnością Sekcji świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego oraz Sekcji wspierania rodziny. Zapewnienie terminowego i zgodnego z prawem prowadzenia spraw realizowanych przez sekcje”.

 1. 3.   W rozdziale V Szczegółowe zakresy działań poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk w paragraf 13 otrzymuje brzmienie:

 „Sekcja świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego, w skład której wchodzą:

1. Stanowiska ds. realizacji świadczeń rodzinnych, wychowawczych  oraz pomocy materialnej dla uczniów (stypendia szkolne), do zadań których należy
w szczególności:

 1. a.    przyjmowanie wniosków o udzielenie świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz do udzielenia pomocy materialnej dla uczniów ,
 2. b.    gromadzenie materiału dowodowego (kompletowanie dokumentów niezbędnych w procesie przyznawania świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz udzielania pomocy materialnej dla uczniów);
 3. c.    opracowanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz o udzielnie pomocy materialnej dla uczniów,
 4. d.   wystawianie decyzji administracyjnych w sprawach o udzielenie świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz pomocy materialnej dla uczniów;
 5. e.    przygotowanie danych do opracowania planów i sprawozdań finansowych           i merytorycznych;
 6. f.     prowadzenie akt osób pobierających świadczenia;
 7. g.    ewidencjonowanie dokumentacji związanej z procesem przyznawania ww. świadczeń;
 8. h.    dbałość o terminowe załatwienie spraw i należytą obsługę klientów,
 9. i.     przygotowanie dokumentacji odwoławczej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
 10. j.     wykonywanie zadań należnych do obsługi systemu informatycznego do świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z nadanymi uprawnieniami;
 11. k.    przygotowanie dokumentacji do archiwizacji;

2. Stanowiska ds. realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do zadań których należy:

 1. a.     przyjmowanie wniosków o udzielenie świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 2. b.     gromadzenie materiału dowodowego (kompletowanie dokumentów niezbędnych w procesie przyznawania świadczeń alimentacyjnych);
 3. c.      opracowywanie wniosków o przyznanie świadczeń alimentacyjnych;
 4. d.     wystawianie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń alimentacyjnych;
 5. e.      przygotowywanie danych do opracowania planów oraz sprawozdań finansowych i merytorycznych (planowanie potrzeb w zakresie funduszu alimentacyjnego, czuwanie nad wydawaniem środków finansowych na F.A.);
 6. f.       na wniosek zainteresowanego wystawianie zaświadczeń w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 7. g.      prowadzenie akt osób pobierających świadczenia alimentacyjne;
 8. h.     przygotowywanie list wypłat z funduszu alimentacyjnego;
 9. i.       ewidencjonowanie dokumentacji związanej z procesem przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 10. j.       dbałość o terminowe załatwianie spraw i należytą obsługę klientów;
 11. k.     przygotowywanie dokumentacji odwoławczej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego;
 12. l.       wykonywanie zadań należących do obsługi systemu informatycznego do świadczeń alimentacyjnych zgodnie z nadanymi uprawnieniami;
 13. m.    przygotowywanie dokumentacji do archiwum;
 14. n.     prowadzenie postępowań o udzielenie świadczeń wychowawczych.
  1. 4.   Strukturę organizacyjną OPS przedstawia zmieniony załącznik nr 1.
 
Liczba odwiedzin : 254
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
Osoba wprowadzająca informację : Marek Nowak
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Nowak
Czas wytworzenia: 2017-07-07 11:34:28
Czas publikacji: 2017-07-07 11:34:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak