ZMIANY W REGULAMINIE ORGANIZACYJNYM Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach 

 
 

W rozdziale V Szczegółowe zakresy działań poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk dokonuje się następujących zmian:

 

  1. 1.   § 10 dodaje się pkt 5, który otrzymuje brzmienie:

 „ 5. stanowisko robotnika gospodarczego, do zadań którego należy w szczególności:

  1. a.    dbałość o prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka w zakresie gospodarczo-porządkowym,
  2. b.    nadzór nad prawidłowością korzystania z mienia i sprzętu będącego własnością Ośrodka.”
    1. 2.   § 13, w pkt 1 dodaje się ppkt l, ł, m, które otrzymują brzmienie:       

„l. przygotowywanie list wypłat z świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz pomocy materialnej dla uczniów,

ł. na wniosek zainteresowanego wystawianie zaświadczeń w sprawach świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz pomocy materialnej dla uczniów,
m. prowadzenie postępowań o udzielenie świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz pomocy materialnej dla uczniów.”

 
Liczba odwiedzin : 214
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
Osoba wprowadzająca informację : Marek Nowak
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Nowak
Czas wytworzenia: 2017-07-07 11:35:47
Czas publikacji: 2017-07-07 11:35:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak