ZMIANY W REGULAMINIE ORGANIZACYJNYM Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach 

 
 
 1. 1.   W rozdziale V Szczegółowe zakresy działań poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk  paragraf  12 otrzymuje brzmienie:

 

Sekcja wspierania rodziny, w skład której wchodzą:

 1. 1.           stanowiska asystentów rodziny, do których zadań należy:
 2. a.     diagnozowanie warunków życia i potrzeb rodzin zamieszkałych na terenie działania i ustalanie planów pracy z rodziną przy wykorzystaniu możliwości klientów, ich otoczenia i organizacji działających w zakresie pomocy społecznej;
 3. b.     świadczenie usług asystenta w zakresie dostosowanym do indywidualnych potrzeb osób i rodzin, a w szczególności: wspieranie i aktywizacja rodzin poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym, w zakresie prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi (budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, organizowanie wolnego czasu dzieciom), gospodarowania budżetem domowym (planowania i monitorowania wydatków, oszczędnego gospodarowania mediami), dbania o zdrowie (higiena, pielęgnacja, prawidłowe odżywianie), wykonywania prac na rzecz domu oraz ich podziału na członków rodziny, usamodzielniania się poprzez uzupełnianie wykształcenia i podjęcie pracy, dbałości o edukację i rozwój dzieci,
 4. c.      pozyskiwania usług na rzecz domu i rodziny (związanych m.in. z załatwianiem spraw urzędowych, poszukiwaniem pracy, kontaktów ze szkołą, przedszkolem),
 5. d.     propagowanie wzorców prawidłowego funkcjonowania społecznego – edukacji rodziny w zakresie obowiązujących norm współżycia społecznego,
 6. e.      pomoc w nawiązywaniu i rozszerzaniu kontaktów interpersonalnych,
 7. f.       stymulowanie aktywizacji społecznej rodziny,
 8. g.      pomoc w innych sprawach zgłoszonych przez osoby objęte wsparciem wynikające z ich indywidualnych potrzeb,
 9. h.     współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządu terytorialnego, instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami i specjalistami działającymi na rzecz dziecka i rodziny;
 10. i.       współpraca z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie podjętej pracy z rodziną i pomocy w rozwiązywaniu jej problemów;
 11. j.       podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 12. k.     prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną i sporządzanie okresowych raportów z zakresu realizacji powierzonych działań oraz przedstawianie ich Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej lub zastępcy Dyrektora
 13. l.       rozliczanie kosztów pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
 14. m.    koordynowanie dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę, tj.  w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej, w szczególności
  w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych, dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej udzielanej rodzinom określonym w ustawie z dnia 4 listopada 2016r.
  o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

 

 1. 2.   W rozdziale V Szczegółowe zakresy działań poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk paragraf  12 punkt  1 otrzymuje brzmienie:

 „Sekcja świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego, w skład której wchodzą:

1. Stanowiska ds. realizacji świadczeń rodzinnych, wychowawczych, pomocy materialnej dla uczniów (stypendia szkolne) oraz jednorazowego świadczenia wynikającego z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży „Za życiem”,  do zadań których należy w szczególności:

 1. a.    przyjmowanie wniosków o udzielenie świadczeń rodzinnych, wychowawczych,  udzielenia pomocy materialnej dla uczniów  oraz jednorazowego świadczenia
  z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie
  i nieodwracalne upośledzenie  albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
 2. b.    gromadzenie materiału dowodowego (kompletowanie dokumentów niezbędnych w procesie przyznawania świadczeń rodzinnych, wychowawczych, udzielania pomocy materialnej dla uczniów oraz jednorazowego świadczenia
  z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie
  i nieodwracalne upośledzenie  albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
 3. c.    opracowanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych,  wychowawczych  o udzielnie pomocy materialnej dla uczniów oraz jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie
  i nieodwracalne upośledzenie  albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
 4. d.   wystawianie decyzji administracyjnych w sprawach o udzielenie świadczeń rodzinnych, wychowawczych, pomocy materialnej dla uczniów oraz jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie  albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
 5. e.    przygotowanie danych do opracowania planów i sprawozdań finansowych i merytorycznych;
 6. f.     prowadzenie akt osób pobierających świadczenia;
 7. g.    ewidencjonowanie dokumentacji związanej z procesem przyznawania ww. świadczeń;
 8. h.    dbałość o terminowe załatwienie spraw i należytą obsługę klientów,
 9. i.     przygotowanie dokumentacji odwoławczej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
 10. j.     wykonywanie zadań należnych do obsługi systemu informatycznego do świadczeń rodzinnych,  wychowawczych, pomocy materialnej dla uczniów oraz jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie  albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, zgodnie z nadanymi uprawnieniami;
 11. k.    przygotowanie dokumentacji do archiwizacji;
 
Liczba odwiedzin : 161
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
Osoba wprowadzająca informację : Marek Nowak
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Nowak
Czas wytworzenia: 2017-07-07 11:38:21
Czas publikacji: 2017-07-07 11:38:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak