ZMIANY W REGULAMINIE ORGANIZACYJNYM Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach 

 
 

1. W rozdziale II Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się następujących zmian:

 1. 1.   w § 2. w ust. 1 dodaje się pkt k, który otrzymuje brzmienie:

 „ k. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej/niesamodzielnej.”

 1. 2.   w § 7. pkt 3 otrzymuje brzmienie:       

„3. Sprawowanie nadzoru nad działalnością Sekcji świadczeń rodzinnych, wychowawczych  i  funduszu alimentacyjnego, Sekcji wspierania rodziny oraz Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej/niesamodzielnej”

 

3. W rozdziale V Szczegółowe zakresy działań poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk, dokonuje się następujących zmian:

 1. 1.   w § 11. w ust 3 dodaje się pkt 3, który otrzymuje brzmienie:

    „3. Konsultant do spraw współpracy z rodziną w kryzysie, do którego zadań należy w szczególności:

 1. 1.    Promowanie wzorców i proponowanie rozwiązań problemów poprzez poradnictwo, wskazywanie instytucji i organizacji do tego powołanych, czuwanie nad ich realizacją oraz ocena efektywności działań.
 2. 2.    Prowadzenie działalności profilaktycznej w środowisku, poprzez:

- współudział w kształtowaniu polityki socjalnej,

- inicjowanie działań zapobiegawczych,

- otwartość na nowe zagrożenia i przeciwdziałanie im oraz poszukiwanie nowych rozwiązań,

- utrzymywanie kontaktu z lekarzami domowymi, pielęgniarkami środowiskowymi.

3. Realizacja zadań Miejsko Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  w szczególności poprzez:

 1. a.    bieżąca realizacja i koordynacja zadań w ramach Miejsko Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz procedury Niebieska Karta,
 2. b.    organizowanie prac Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych,
 3. c.    udzielanie poradnictwa specjalistycznego,
  1. d.współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w zakresie rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie, w tym angażowanie ich reprezentantów do udziału w pracach zespołów interdyscyplinarnych,
  2. e.     prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją Miejsko Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.”

 

 1. 2.   dodaje się § 15a, który otrzymuje brzmienie:

Do zadań i kompetencji asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej/niesamodzielnej należy w szczególności:

 1. 1.    ustalenie i opracowanie wspólnie z osobami niepełnosprawnymi  lub ich rodzinami  (opiekunami prawnymi) właściwego planu działań,
 2. 2.    pomoc w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego (np. ubieranie/rozbieranie, przesiadanie się z łóżka na wózek inwalidzki, toalecie, czynnościach fizjologicznych, spożywaniu posiłków, itp.),
 3. 3.    pomoc w dojeździe do pracy/szkoły, w wyjściu do sklepu/urzędu,
 4. 4.    pomoc w dotarciu na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne w szkole oraz na uczelni,
 5. 5.    pomoc w dotarciu i podczas uczestniczenia w kursach zawodowych oraz różnych szkoleniach,
 6. 6.    pomoc podczas podróży środkami komunikacji, wynikającej z potrzeb osób niepełnosprawnych,
 7. 7.    pomoc w uzyskaniu przez osoby niepełnosprawne właściwego poradnictwa, w zakresie zadań realizowanych przez instytucje, urzędy, organizacje,
 8. 8.    pomoc i wsparcie w podstawowej reintegracji społecznej dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie,
 9. 9.    wspomaganie uczestników projektu w pełnieniu ról życiowych, społecznych, zawodowych i rodzinnych,
 10. 10.  udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji i rekreacji,
 11. 11.  zgłaszanie zapotrzebowania na sprzęt rehabilitacyjny niezbędny w procesie rehabilitacji uczestników projektu,
 12. 12.  monitoring i sprawozdawczość z wykonywanych zadań.
 
Liczba odwiedzin : 297
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
Osoba wprowadzająca informację : Marek Nowak
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Nowak
Czas wytworzenia: 2017-07-07 11:42:06
Czas publikacji: 2017-07-07 11:42:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak