Wersja archiwalna

Wykaz 

 
 

WYKAZ

 

        nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3    lat.

 

         Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły działając w oparciu o art.35 ustawy z dnia   21             sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  Dz. U. z 2018.121       ze zm.)  ogłasza co następuje:

 

            1. Wydzierżawić na okres do 3 lat grunt rolnypołożony we wsi Pamiątkowo:

 

            -działka nr 677/8, o powierzchni 0,8100 ha,zapisana w KW nr P01A/00021035/6

                        - łąka kl.IV o pow.0,4500 ha, N o pow.0.2000, Ws o pow.0.1600 ha

 

            2. Stawki roczne czynszu za dzierżawę gruntów rolnych określane są w kwintalach         żyta dla gruntów ornych i użytków zielonych według ich klasyfikacji. Cenę 1    kwintala żyta przyjmuje się w wysokości średniej ceny skupu żyta za okres             pierwszych trzech kwartałów poprzedniego roku kalendarzowego          ogłoszonego w         Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

            3.Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od 15.05.2018 r.-        05.06.2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły , na       tablicy ogłoszeń u sołtysa wsi oraz na stronie internetowej   www.bip.szamotuly.pl

 

            3.Dodatkowych informacji o dzierżawie gruntu można uzyskać w Wydziale             Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły,     ul.             Dworcowa 24, lub pod numerem telefonu 61 29-27543.

 

            4.Po terminie wywieszenia wykazu spisana zostanie umowa dzierżawy na okres   do 3    lat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                        sprawę prawadzi

                        D.Byczyńska

                        nr tel.61-29-27543

 
Liczba odwiedzin : 35
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Czapka
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Czapka
Czas wytworzenia: 2018-05-15 11:11:01
Czas publikacji: 2018-05-15 11:11:01
Data przeniesienia do archiwum: 2018-06-08