Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Szamotułach 

 
 

Zarządzenie Nr 601/2018

 

Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły

 

z dnia 15 maja 2018r.

 

          w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1

                              im. Stanisława Staszica w Szamotułach

 

 

 

 

Na podstawie art.63 ust.1 i 3 oraz 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 , z późn. zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej                   z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora

 

publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej( Dz. U. z 2017r. poz. 1587) zarządzam co następuje:

 

§1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Szamotułach.

 

§2. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko, o którym mowa w §1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły oraz na urzędowej tablicy ogłoszeń.

 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły

 

Włodzimierz Kaczmarek

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia nr 601/2018

 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły

z dnia 15 maja 2018 r.

 

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora

 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Szamotułach

 

 

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone

 

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie

 

wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2017r. poz.1597).

 

 1. 1.  Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 

1)           posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,

 

2)          ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

 

3)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

 

4)   uzyskał:

 

        co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

 

         pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

 

c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

 

-    przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 z późn. zm.), jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora,

 

-     wymóg posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego nie dotyczy nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji

 

Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015, poz. 1881),

 

 1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

 

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

 

 1. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) - dotyczy nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z

 

2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

 

 1. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 

 1. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

 

 1. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1311);

 

 1. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim ( Dz. U. z 2011 r. poz.224 i 455, z 2015 r. poz.1132 oraz z 2017 r. poz.60).

 

 1. 2.      Stanowisko dyrektora szkoły podstawowej może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

 

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole oraz

 

2) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-11 cytowanego rozporządzenia.

 

 1. 3.     Stanowisko dyrektora może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

 

1)         posiada  obywatelstwo  polskie,  z  tym  że  wymóg  ten  nie  dotyczy  obywateli  państw

 

członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

 

2)           posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,

 

3)       posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

 

4)           nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

 

5)   spełnia wymagania określone w §1 pkt 2,5,6,8, 10 i 11cytowanego rozporządzenia.

 

4        . Stanowisko dyrektora w szkole może zajmować również:

 

1) Nauczyciel  mianowany  lub  dyplomowany,  zatrudniony  na  stanowisku  wymagającym

 

kwalifikacji  pedagogicznych  w  urzędzie  organu  administracji  rządowej,  kuratorium

oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub

 

2)      Nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015r. poz.1881)

 

-spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły,

 

 1. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

 

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

 

-   stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo

 

-     stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 

 1. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

 

-   imię (imiona) i nazwisko,

 

-   datę i miejsce urodzenia,

 

-   obywatelstwo,

 

-   miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

 

 1. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt. 2 : świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 2. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz.224 i 455, z 2015 r. poz.1132 oraz z 2017 r. poz.60) - w przypadku cudzoziemca,

 

 

 1. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

 

 1. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 

 1. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

 

 1. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1311),

 

 1. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186) – dotyczy kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia

 

1972 r.,

 

 1. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem - w przypadku nauczyciela,

 

 1. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 

 1. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017, poz. 1189 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 

 1. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,
 2. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm. w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

 

Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały powyższych dokumentów.

 

III Oferty należy składać:

 

1. w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym kandydata oraz numerem telefonu i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Szamotułach”                         w terminie do dnia 30 maja 2018r w Urzędzie Miasta i Gminy Szamotuły, pok. 11 (kancelaria), do godziny 14.30. Wskazany terminjest ostatecznym terminem wpływu dokumentów do Urzędu Miasta i Gminy w Szamotułach.

 

2. dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej, przy czym oferta taka powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

 

IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły .

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na piśmie, nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia.

 

Kandydat na konkurs zgłasza się z dokumentem tożsamości. Komisja konkursowa przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego ma prawo żądać przedstawienia dokumentu potwierdzającego jego tożsamość                                       i obywatelstwo.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu będą udzielane w biurze Centrum Usług Wspólnych w Szamotułach, ul. Dworcowa 27, tel. 61 2246100

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły

 

Włodzimierz Kaczmarek

 

 

 

 

 

 

 

 
Liczba odwiedzin : 195
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
Osoba wprowadzająca informację : Monika Przybylak
Osoba odpowiedzialna za informację : Adamski Maciej
Czas wytworzenia: 2018-05-16 13:14:26
Czas publikacji: 2018-05-16 13:22:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak