Wersja archiwalna

Wykaz 

 
 

 

 

WYKAZ

 

 

 

         nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do       3 lat w miesiącach od 7 czerwca do 20 września 2018 r.

 

 

 

         Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły działając w oparciu o art.35 ustawy z dnia   21             sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst  Dz. U.z 2018.121         ze zm. ) ogłasza co następuje:

 

 

 

            1.Wydzierżawić na okres od 7 czerwca do 20 września część nieruchomości          gruntowej położonej w Pamiątkowie. Wydzierżawiony grunt przeznaczony będzie na            zorganizowanie imprez okolicznościowych, kina letniego itp.

 

 

 

 

 

Położenie

Nr działki

Pow. działki

Księga wieczysta

Kwota dzierżawy

Pamiątkowo

Część 555

 

100 m2 

21035

735,00 zł / opłata roczna do dnia 31 lipca

 

 

           

 

            1.Wysokość czynszu dzierżawnego będzie aktualizowana każdego roku     kalendarzowego na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług       konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

            2.Powyższa nieruchomość gruntowa nie jest objęta żadnym obowiązującym          miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Szamotuły.

 

            3.Podatki oraz ciężary związane z przedmiotem dzierżawy ponosi Dzierżawca.

 

            4.Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy.

 

            5.Wykaz niniejszy podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez      wywieszenie  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły,       ul. Dworcowa 26 na okres 21 dni tj. od dnia 16.05.2018 r. – do dnia 06.06.2018 r,           a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie    lokalnej oraz na stronie internetowej www.bip.szamotuly.pl

 

            6.Po upływie ww. terminu spisana zostanie umowa dzierżawy.

 

            7.Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy        można uzyskać w  Wydziale Nieruchomości  i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły, ul.Dworcowa 24 - pokój nr 14 lub pod numerem          telefonu 61 29-27543.

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

sprawę prowadzi

 

D.Byczyńska

 

nr tel. 6129 27543

 

 
Liczba odwiedzin : 37
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Czapka
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Czapka
Czas wytworzenia: 2018-05-16 13:25:57
Czas publikacji: 2018-05-16 13:25:57
Data przeniesienia do archiwum: 2018-06-08