Wersja archiwalna

Wykaz  

 
 

WYKAZ

nieruchomościgruntowych,przeznaczonychdozbycia

Burmistrz Miasta i Gminy w Szamotułach działając w oparciu o art. 35 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. 2018.121 ze zm.)

wykazuje do zbycia  nieruchomość gruntową, położoną w   Szamotułach, przy ulicy Franciszkańskiej:

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia działki w m2

Cena nieruchomości

1

3022/6

33

2 975,00 zł

 

Działka  nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotuły (uchwała nr XLV/557/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 17 marca 2014 r. zmieniona uchwałą nr XXX/337/2017 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 20 lutego 2017 r.) działka znajduje się na terenie zabudowy śródmiejskiej o symbolu MU.

 

Przedmiotowa nieruchomość zbyta zostanie drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od 13 czerwca 2018 r. do  5 lipca 2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły oraz na stronie internetowej www.bip.szamotuly.pl

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy, powinny składać wnioski do 26 li0pca 2018 r.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem zbycia udziela Pani Kamila Jasińska w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły ul. Dworcowa 24 – pokój nr 14, budynek „D” lub pod numerem telefonu 612927544.

 

 
Liczba odwiedzin : 49
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
Osoba wprowadzająca informację : Anna Sowińska-Maćkowiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Kamila Jasińska
Czas wytworzenia: 2018-06-13 09:36:52
Czas publikacji: 2018-06-13 10:04:22
Data przeniesienia do archiwum: 2018-07-31