Wersja archiwalna

Wykaz 

 
 

 

WYKAZ

        nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

 

         Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły działając w oparciu o art.35 ustawy z dnia   21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z   2018.121  ze zm.)  ogłasza co następuje:

 

Wydzierżawić na okres do 3 lat nieruchomość gruntową położoną w Szamotułach na której posadowiony jest garaż.

 

lp

Położenie

Nr działki

Pow. działki

Kwota dzierżawy

1.

ul. Sportowa

Część  3553

18 m2

30,60 zł  /miesięcznie

do 10 każdego miesiąca

                       

            1.Wysokość czynszu dzierżawnego będzie aktualizowana każdego roku  kalendarzowego na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług  konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

            2.Powyższa nieruchomość gruntowa jest objęta miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego miasta Szamotuły, teren obsługi komunikacji  (garaże) oznaczonym symbolem B 50 KS.

            3.Podatki oraz ciężary związane z przedmiotem dzierżawy ponosi Dzierżawca.

            4.Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy.

            5.Wykaz niniejszy podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa 26 na okres 21 dni tj. od dnia 13.06.2018 r. – do dnia 04.07.2018 r. a   ponadto informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona  w prasie   lokalnej oraz na stronie internetowej www.bip.szamotuly.pl

            6.Po upływie ww. terminu spisana zostanie umowa dzierżawy.

            7.Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy  można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu     Miasta i Gminy Szamotuły, ul.Dworcowa 24-pokój nr 14 lub telefonicznie pod      numerem telefonu 61 29-27543.

           

           

 

               

                sprawę prowadzi

                D.Byczyńska

                nr tel.612927543

 
Liczba odwiedzin : 39
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
Osoba wprowadzająca informację : Anna Sowińska-Maćkowiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Sowińska-Maćkowiak
Czas wytworzenia: 2018-06-13 11:51:31
Czas publikacji: 2018-06-13 11:51:31
Data przeniesienia do archiwum: 2018-07-24