Wersja archiwalna

Wykaz 

 
 

 

WYKAZ

 

         nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

            Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły działając w oparciu o art. 35 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2018.121 ze zm.) ogłasza co następuje:

 

            1.Wydzierżawić na okres do 3 lat nieruchomość gruntową  położoną w Szamotułach.

           

Położenie

Nr działki

Pow. działki

Kwota dzierżawy

ul. Spokojna

część 1141

3.402 m2

260,55 zł / opłata roczna

 

            1. Wysokość czynszu dzierżawnego będzie aktualizowana każdego roku     kalendarzowego na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług  konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

            2. Powyższa nieruchomość  gruntowa nie jest objęta żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Szamotuły.

            3. Podatki oraz ciężary związane z przedmiotem dzierżawy ponosi Dzierżawca.

            4. Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy.

            5. Wykaz niniejszy podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie   na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa     26 na okres 21 dni tj. od dnia 13.06.2018 r. – do dnia 04.07.2018 r. a ponadto   informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona  w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.bip.szamotuly.pl

            6. Po upływie ww. terminu spisana zostanie umowa dzierżawy.

            7. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy  można  uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły, ul.Dworcowa 24-pokój nr 14 lub telefonicznie pod numerem    telefonu 61 29-27543.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

sprawę prowadzi

D.Byczyńska

nr tel. 6129 27543

 
Liczba odwiedzin : 34
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
Osoba wprowadzająca informację : Anna Sowińska-Maćkowiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Sowińska-Maćkowiak
Czas wytworzenia: 2018-06-13 11:54:09
Czas publikacji: 2018-06-13 11:54:09
Data przeniesienia do archiwum: 2018-07-24