Wersja archiwalna

OGŁOSZENIE O NABORZE NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 

 
 

DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W SZAMOTUŁACH

OGŁASZA NABÓR

 

Na wolne stanowisko urzędnicze:

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

 

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Głównego Księgowego Centrum Usług Wspólnych należy w szczególności:

1) Prowadzenie rachunkowości wszystkich jednostek oświatowych, w tym:

a) Dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych,

b) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

c) Dokonywanie kontroli

- formalno – rachunkowej dowodów księgowych

- zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym

- kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

2) Sporządzanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych.

3) Opracowywanie projektów planów rzeczowych i finansowych odrębnie dla każdej jednostki oraz zbiorczo.

4) Prowadzenie ewidencji stanu majątkowego jednostek, dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, przeszacowań oraz sprawozdawczości w tym zakresie.

5) Wystawianie faktur, not księgowych oraz sporządzanie cząstkowej deklaracji VAT – 7

6) Rozliczanie magazynów oraz intendentek.

7) Udzielanie instruktażu dyrektorom jednostek w zakresie prawidłowego gospodarowania środkami objętymi planami finansowymi jak również rzeczowym majątkiem trwałym i obrotowym.

8) Nadzór nad gospodarką finansową i majątkową jednostek.

9) Nadzór nad prawidłowością naliczania wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

10) Nadzór nad prawidłowością naliczania zaliczek podatkowych, składek ZUS i innych potrąceń oraz terminowość ich przekazywania.

11) Analiza wyników ekonomicznych (realizacji planów finansowych) jednostek.

12) Przygotowywanie projektów wniosków o przyznanie dotacji celowych i ich rozliczanie.

13) Naliczanie, przygotowywanie do wypłaty, rozliczanie i kontrola dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych.

14) Prowadzenie obsługi funduszu mieszkaniowego, na który składa się część odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jednostek obsługiwanych,

15) Obsługa finansowo – księgowa w zakresie dofinansowania dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

16) Obsługa finansowo – księgowa w zakresie funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

17) Weryfikacja danych statystycznych będących podstawą naliczania subwencji oświatowej i sporządzanie wniosków o dodatkowe środki w ramach 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji.

18) prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń majątkowych jednostek obsługiwanych.

19) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza i Skarbnika Gminy.

  

II. Wymagania niezbędne (formalne):

1. Głównym księgowym, z zastrzeżeniem ust. 9, może być osoba, która:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5) spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

III. Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość: Ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela, Ustawy Prawo Oświatowe, Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, Ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości.

2. Doświadczenie zawodowe w księgowości

3. Zdolność analitycznego myślenia, dokładność, rzetelność, sumienność, obowiązkowość, samodzielność, dyskrecja.

 

IV. Informacje dla kandydatów: Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany

2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – własnoręcznie podpisany

3. kopie dokumentów określonych w punkcie II ppkt 5 – z poświadczeniem własnoręcznym kandydata o zgodności kopii z oryginałem

4. oświadczenie kandydata o niekaralności (w przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany przedstawić zaświadczenie o niekaralności)

5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

6. oświadczenie o braku przeciwskazań do zatrudnienia na stanowisku Głównego Księgowego Centrum Usług Wspólnych.

 

Wszystkie dokumenty wytworzone przez kandydatów muszą być podpisane. Oferty niepełne lub zawierające dokumenty niepodpisane zostaną odrzucone.

 

V. Warunki pracy

1. Informacja o warunkach pracy:
a) praca jednozmianowa w siedzibie CUW
b) wymiar czasu pracy wynosi 8-godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym;
c) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

2 . Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce.

W czerwcu 2018r. tj. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

VI. Informacje dodatkowe

1.Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Główny Księgowy CUWna adres: Centrum Usług Wspólnych ul. Dworcowa 27 64 – 500 Szamotuły lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu CUW w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lipca 2018 roku do godz. 14:30

 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Centrum Usług Wspólnych w Szamotułach zastrzega sobie prawo rozpatrywania wyłącznie aplikacji zawierających wymagane dokumenty i spełniające wymogi konieczne i pożądane.

2. Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Informacje o wynikach naboru będzie umieszczona na ogólnodostępnej tablicy informacyjnej Miasta i Gminy w Szamotułach oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

3. Złożonych dokumentów Centrum Usług Wspólnych w Szamotułach nie zwraca.

 

4. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

         Dyrektor Centrum Usług Wspólnych

         Ul. Dworcowa 27

         64-500 Szamotuły

5. Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

  • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 Nr 917 tj.)
  • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. Nr 902. ze  zmianami).

  Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Szamotułach, z siedzibą w Szamotułach przy ul. Dworowej 27, 64-500 Szamotuły, tel. 61 22 46 100, mail: cuw@cuwszamotuly.pl

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem: z.dobak@cuwszamotuly.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyraźnego działania potwierdzającego zgodę, jakim jest aplikowanie na wolne stanowisko pracy, w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji w Centrum Usług Wspólnych w Szamotułach .

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

   1/ podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

   2/ podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

   1/ niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa – w przypadku zatrudnienia;

   2/ trzech miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:

dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji).

8. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w pkt 3, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

   1/ warunkiem zrealizowania celu, o którym mowa w pkt 3, i wynika z działania potwierdzającego zgodę na udział w rekrutacji;

   2/ dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu, o którym mowa w pkt 3.

11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również

profilowaniu.                                                                                    

  

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych

                                                                                                             w Szamotułach

                                                                                                                   Maciej Adamski

 

Załączniki

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.odt

Data: 2018-07-03 12:01:49 Rozmiar: 7.44k Format: .odt Pobierz

Oświadczenia.doc

Data: 2018-07-03 12:01:49 Rozmiar: 29k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 154
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
Osoba wprowadzająca informację : Monika Przybylak
Osoba odpowiedzialna za informację : Adamski Maciej
Czas wytworzenia: 2018-07-03 11:19:14
Czas publikacji: 2018-07-03 12:01:49
Data przeniesienia do archiwum: 2018-08-30