Wersja archiwalna

Wykaz 

 
 

WYKAZ

 

        nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

 

         Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły działając w oparciu o art.35 ustawy z dnia   21             sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  Dz. U. z 2018.121       ze zm.)  ogłasza co następuje:

 

  1. Wydzierżawić na okres do 3 lat grunt rolny o pow. 1,0000 ha położony we wsi Lipnica:

 

  -   część działki nr 76/29 , grunty orne kl.VI ,  o pow. 1,0000 ha,

 

            2. Stawki roczne czynszu za dzierżawę gruntów rolnych określane są w kwintalach         żyta dla gruntów ornych i użytków zielonych według ich klasyfikacji. Cenę 1    kwintala żyta przyjmuje się w wysokości średniej ceny skupu żyta za okres             pierwszych trzech kwartałów poprzedniego roku kalendarzowego          ogłoszonego w         Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

            3.Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 05.07.2018r.  do       dnia 26.07.2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy          Szamotuły, na tablicy ogłoszeń u sołtysa wsi oraz na stronie internetowej      www.bip.szamotuly.pl

 

            3.Dodatkowych informacji o dzierżawie gruntu można uzyskać w Wydziale             Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły,     ul.             Dworcowa 24, lub pod numerem telefonu 61 29-27543.

 

            4.Po terminie wywieszenia wykazu spisana zostanie umowa dzierżawy na okres   do 3    lat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                sprawę prawadzi

                D.Byczyńska

                nr tel.61-29-27543

 
Liczba odwiedzin : 45
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Czapka
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Czapka
Czas wytworzenia: 2018-07-05 13:13:07
Czas publikacji: 2018-07-05 13:13:07
Data przeniesienia do archiwum: 2018-07-29