OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ POZOSTAŁEGO SPRZĘTU IT – DZP.2.PN.2018 

 
 

Pamiątkowo, dnia 06 lipca 2018 roku

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu komputerowego oraz pozostałego sprzętu IT wraz z rozładunkiem, wniesieniem i ustawieniem oraz montażem we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06 lipca 2018 roku pod numerem 585044-N-2018.|

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wszczyna przedmiotowe postępowanie w trybie Przetargu Nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej, gdzie jego szczegółową treść można pobrać tutaj.

Postępowanie, w imieniu Zamawiającego prowadzi:
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski Spółka komandytowo – akcyjna
ul. Kościańska 48A
60 - 112 Poznań

e-mail: dpzp@sowislo.com.pl

Termin składania ofert upływa dnia 16 LIPCA 2018 roku o godz. 12:00.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać tutaj:
SIWZ dostawa sprzętu IT (ZIP)


*******************************
12 lipca 2018 roku

Pytania nr 1 do przetargu wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami można pobrać tutaj.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia można pobrać tutaj.

*******************************
18 lipca 2018 roku


Informację o zmianie treści SIWZ można pobrać tutaj.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia można pobrać tutaj.

 


*******************************
24 lipca 2018 roku

Informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, tj. informacje dotyczące:
1)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2)  firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3)  ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,
można przejrzeć tutaj.


*******************************
06 sierpnia 2018 roku

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty
można przejrzeć tutaj.

 

 
Liczba odwiedzin : 489
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
Osoba wprowadzająca informację : Monika Przybylak
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Przybylak
Czas wytworzenia: 2018-07-06 11:30:18
Czas publikacji: 2018-08-06 19:52:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak