OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 

 
 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

I. Nazwa i adres jednostki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach,

Plac Sienkiewicza 20

64-500 Szamotuły

II. Określenie stanowiska urzędniczego

- podinspektor do spraw księgowości-kasjer

wymiar czasu pracy: 1 etat

liczba kandydatów do wyłonienia: 1

rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymagania związane ze stanowiskiem urzędniczym:

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. wykształcenie wyższe,
 7. staż pracy- min. 2 lata na takim samym lub podobnym stanowisku,

Wymagania dodatkowe:

 1. obsługa kasowa w pełnym zakresie, sporządzanie przelewów drogą elektroniczną,
 2. znajomość przepisów związanych ze sporządzaniem dokumentacji płacowej (m.in. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych , ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),
 3. znajomość programu „Płatnik”,
 4. znajomość zagadnień związanych z ewidencją środków trwałych i środków trwałych w używaniu oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 5. umiejętność organizacji pracy własnej,
 6. odporność na stres, wysoka kultura osobista.

Zakres wykonywanych zadań:

 1. sporządzanie kart wynagrodzeń  i list płac pracowników,
 2. prowadzenie ewidencji wynagrodzeń,
 3. prowadzenie kart zasiłkowych i wypłacanie zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych,
 4. dokonywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników i zleceniobiorców OPS,
 5. sporządzanie imiennych raportów miesięcznych, korekt zgłoszeń, deklaracji rozliczeniowych,
 6. rozliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
  i Fundusz Pracy oraz sporządzanie miesięcznych  deklaracji,
 7. dokonywanie rozliczeń z urzędami skarbowymi oraz przygotowywanie i sporządzanie  miesięcznych deklaracji,
 8. dokonywanie wpłat i wypłat gotówki,
 9. bieżące prowadzenie raportów kasowych,
 10. prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów,
 11. prowadzenie ewidencji nie podjętych w terminie świadczeń (depozyty),
 12. sporządzanie zapotrzebowania na gotówkę,
 13. przestrzeganie instrukcji kasowej,
 14. prowadzenie spraw kadrowych - prowadzenie akt osobowych pracowników OPS,
 15. rozliczanie urlopów wypoczynkowych pracowników.

 Warunki pracy:

-praca jednozmianowa w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach,

-wymiar czasu pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szamotułach wynosi  8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy,

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

-praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy– miejsce pracy parter. Budynek nie jest wyposażony w windę a jedynie w podjazd dla osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ops, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej   i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

1.kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg załączonego wzoru (druk można również pobrać w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach), lub przez naszą stronę - pobierz formularz

2.list motywacyjny,

3.kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz  kwalifikacje i staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,

4.w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,

5.oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  dla potrzeb procesu rekrutacji Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach zgodnie z ustawą z dnia 29.08..1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 922. z późniejszymi zm.)”.

6.oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

7.oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8.oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

9.oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

10.inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach  i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przeze mnie danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko podinspektora”.

Wszystkie dokumenty wytworzone przez kandydatów muszą być podpisane. Oferty niepełne lub zawierające dokumenty niepodpisane przez kandydatów zostaną odrzucone.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Dokumenty należy składać w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach do dnia 16 sierpnia 2018 w godzinach od 7.30 do 15.30 w zamkniętej kopercie lub pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej) z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora ds. księgowości-kasjer Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach”. ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej,  Pl. Sienkiewicza 20, 64-500 Szamotuły.

         Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach zastrzega sobie prawo rozpatrywania wyłącznie aplikacji zawierających wymagane dokumenty
i spełniające wymogi konieczne i pożądane.

 1. Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Informacje o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach, ogólnodostępnej tablicy informacyjnej OPS w Szamotułach oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
 2. Złożonych dokumentów Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach nie zwraca.

  Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich   poprawiania.

 „Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, iż:

 1. Administratorem podanych w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Szamotułach,  Pl. Sienkiewicza 20.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szamotułach pełni p. Dawid Nogaj, adres e-mail: iod@bezpieczne-dane.eu
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko podinspektora w Ośrodku Pomocy Społecznej.
 4. Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie obowiązującego prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji na w/w stanowisko.
 10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

                                                                       Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                      w Szamotułach

                                                                                 Iwona Lembicz-Kwatera

 
Liczba odwiedzin : 184
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
Osoba wprowadzająca informację : Marek Nowak
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Nowak
Czas wytworzenia: 2018-08-08 09:39:48
Czas publikacji: 2018-08-08 09:39:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak