Wersja archiwalna

Przetarg - Lipnica 

 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły

ogłaszaIprzetargustny,nieograniczonynazbycienieruchomościgruntowych,położonychwLipnicy,

stanowiącychwłasnośćGminySzamotuły

 

Przedmiotem przetargu ustnego, nieograniczonego są następujące działki ewidencyjne:

Lp.

Nr działki

Powierzchnia działki w m2

KW

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

1

76/20

1126

PO1A/00036252/1

55 500,00 zł

11 100,00 zł

2

76/21

1116

PO1A/00036253/8

55 000,00 zł

11 000,00 zł

3

76/23

1116

PO1A/00036255/2

55 000,00 zł

11 000,00 zł

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

Działki objęte są obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXIV/218/2000 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia                        30 października 2000 r. (Dz.Urzęd.Woj.Wielkopolskiego,nr 85, poz.1134) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych, usług i aktywizacji gospodarczej w Lipnicy. W planie działki nr 76/20, 76/21 i 76/23 znajdują się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu 2MN i nie są objęte miejscowym planem rewitalizacji.

I przetarg odbędzie się dniu 28 września 2018 r. o godz. 14:00 sali nr Urzędu Miasta Gminy Szamotuły przy ulicy Dworcowej 26

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium w pieniądzu, z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie  Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły nr65907200022004040290890003w Banku Spółdzielczym Duszniki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2018 r. - włącznie.Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć ,,Przetarg- działka nr … Lipnica”.

Osoby uczestniczące w przetargu winny przedłożyć komisji przetargowej: dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać komplet dokumentów do jej reprezentowania. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą powinna przedstawić aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka, zawierającego zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Wszelkie koszty notarialne, sądowe i podatkowe pokrywa strona kupująca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowych informacji o sprzedaży ww. nieruchomości będących przedmiotem przetargu udziela Pani Kamila Jasińska w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej – Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły pokój nr 14, budynek D lub pod numerem telefonu                61 29 27 544.

Ogłoszenie o przetargu umieszczone zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, w prasie lokalnej oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły www.bip.szamotuly.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny, informując o tym w prasie lokalnej.

 

 

 

 
Liczba odwiedzin : 158
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
Osoba wprowadzająca informację : Kamila Jasińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Jasińska Kamila
Czas wytworzenia: 2018-08-08 11:24:43
Czas publikacji: 2018-08-08 14:11:58
Data przeniesienia do archiwum: 2018-09-30