Wersja archiwalna

Przetarg - Bruneck 

 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły

ogłasza III przetarg ustny ,nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowych,położonych w Szamotułach, przy ulicy Bruneck,

stanowiących własność Gminy Szamotuły

 

Przedmiotem przetargu ustnego, nieograniczonego są następujące działki ewidencyjne:

Lp.

Nr działki

Powierzchnia działek w m2

KW

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

1.

3996/10 i 4001/8

2022

PO1A/00012948/3  PO1A/00018674/3

128 000,00 zł

25 600,00 zł

2.

3996/8 i 4001/10

2184

PO1A/00012948/3  PO1A/00018674/3

164 000,00 zł

32 800,00 zł

3.

4001/7

1905

PO1A/00018674/3

121 000,00 zł

24 200,00 zł

 

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

Zgodnie ze zmianą planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenów usług rzemiosła z prawem budowy budynku mieszkalnego w Szamotułach w rejonie ul. Sportowej zatwierdzonym Uchwałą NR XXII/203/2000 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 sierpnia 2000r. (Dz.Urzęd.Woj.Wielkopolskiego nr 64, poz. 862 z 29 września 2000r.) działki położone na gruntach miasta Szamotuły oznaczone numerami geodezyjnymi powyżej opisanymi, są położone na terenach zabudowy rzemieślniczej z prawem budowy budynku mieszkalnego o symbolach 1 UR/M i 3 UR/M.

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży znajdują się w strefie uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg miejski i gaz.

I przetarg odbył się w dniu 19 grudnia 2017 r.

II przetarg odbył się w dniu 11 maja 2018 r.

III przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2018 r., o godzinie 9:00, w sali nr 3 Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły przy ulicy Dworcowej 26

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium na wybraną nieruchomość gruntową w wysokości podanej powyżej na konto Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły nr 65 9072 0002 2004 0402 9089 0003 w Banku Spółdzielczym Duszniki, tytuł przelewu ,,Przetarg – ul. Bruneck działka nr ......” w terminie do 25 września 2018 r.

Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać komplet dokumentów do jej reprezentowania. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą powinna przedstawić aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Wszelkie koszty notarialne, sądowe i podatkowe pokrywa strona kupująca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowych informacji o sprzedaży ww. nieruchomości będących przedmiotem przetargu udziela Pani Kamila Jasińska w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej – Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły pokój nr 14, budynek D lub pod numerem telefonu 61 29 27 544.

Ogłoszenie o przetargu umieszczone zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, w prasie lokalnej oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły www.bip.szamotuly.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny, informując o tym w prasie lokalnej.

 

 

 

 
Liczba odwiedzin : 230
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
Osoba wprowadzająca informację : Kamila Jasińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Jasińska Kamila
Czas wytworzenia: 2018-08-08 11:27:38
Czas publikacji: 2018-08-08 14:11:56
Data przeniesienia do archiwum: 2018-09-30