Wersja archiwalna

Przetarg Koźle 

 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły

ogłasza II przetargustny,nieograniczonynazbycienieruchomościgruntowej,niezabudowanejpołożonejw Koźlu,

stanowiącejwłasnośćGminySzamotuły

Przedmiotem II przetargu ustnego, nieograniczonego jest nieruchomość gruntowa, niezabudowana położona w Koźlu, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 147, o powierzchni 1700m², dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW PO1A/00020243/0 przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szamotułach.

Opisana nieruchomość nie jest objęta żadnym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szamotuły (Uchwała Nr XLV/557/2014 z 17 marca 2014r. zmieniona uchwałą nr XXX/337/2017 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 20 lutego 2017 r.) ww. działka położona jest na  terenach rolnych.

Dla niniejszej działki została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży znajduje się w strefie uzbrojenia w energię elektryczną i wodociąg wiejski.

Cena wywoławcza wynosi:57 100,00

słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sto złotych. 

Do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Wysokość wadium wynosi: 11 420,00 zł

słownie: jedenaście tysięcy czterysta dwadzieścia złotych.

I przetarg odbył się w dniu 27 kwietnia 2018 r.

II przetargodbędziesięwdniu 28 września 2018 r.,ogodzinie13:00,wsalinr3UrzęduMiastaiGminySzamotułyprzyulicyDworcowej26.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości podanej powyżej na konto Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły nr 65 9072 0002 2004 0402 9089 0003 w Banku Spółdzielczym Duszniki, tytuł przelewu ,,Przetarg–Koźle” w terminie do 25 września 2018 r.

Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać komplet dokumentów do jej reprezentowania. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą powinna przedstawić aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Wszelkie koszty notarialne, sądowe i podatkowe pokrywa strona kupująca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowych informacji o sprzedaży ww. nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Pani Kamila Jasińska w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej – Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły pokój nr 14, budynek D lub pod numerem telefonu 61 29 27 544.

Ogłoszenie o przetargu umieszczone zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, w prasie lokalnej oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły www.szamotuly.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny, informując o tym w prasie lokalnej.

 

 

 

 

 

 

 
Liczba odwiedzin : 218
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
Osoba wprowadzająca informację : Kamila Jasińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Jasińska Kamila
Czas wytworzenia: 2018-08-08 11:29:48
Czas publikacji: 2018-08-08 14:11:53
Data przeniesienia do archiwum: 2018-09-30