Wersja archiwalna

Przetarg Skrajna 

 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły

ogłaszaIXprzetargustny,nieograniczonynazbycienieruchomościgruntowych,położonychwSzamotułach,przyulicySkrajnej,

stanowiącychwłasnośćGminySzamotuły

 

Przedmiotem przetargu ustnego, nieograniczonego są następujące działki ewidencyjne:

Lp.

Nr działki

Powierzchnia działki w m2

KW

Cena wywoławcza:

Wysokość wadium:

1

1139/22

950

PO1A/00035547/9

78 500,00

15 700,00

2

1139/23

958

PO1A/00035548/6

80 000,00

16 000,00

3

1139/24

999

PO1A/00035549/3

82 500,00

16 500,00

4

1139/25

1162

PO1A/00035550/3

94 000,00

18 800,00

5

1139/26

1162

PO1A/00035551/0

94 000,00

18 800,00

6

1139/27

999

PO1A/00035552/7

82 500,00

16 500,00

7

1139/28

950

PO1A/00035553/4

79 500,00

15 900,00

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

Powyżej opisane nieruchomości znajdują się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr XX/233/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Skrajnej w Szamotułach, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 2873 z dnia 26 czerwca 2012r.

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki będące przedmiotem przetargu przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o symbolach 6MN i 7MN.

Działki o numerach ewidencyjnych 1139/22, 1139/23 i 1139/28 są częściowo zadrzewione.

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży znajdują się w strefie uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg miejski i kanalizację zbiorczą.

I przetarg odbył się w dniu 15 lipca 2015 r.,

II przetarg odbył się w dniu 13 listopada 2015 r,

III przetarg odbył się w dniu 15 kwietnia 2016 r,

IV przetarg odbył się w dniu 4 listopada 2016 r.

V przetarg odbył się w dniu 14 marca 2017 r.

VI przetarg odbył się w dniu 8 września 2017 r.

VII przetarg odbył się w dniu 19 grudnia 2017 r.

VIII przetarg odbył się w dniu 11 maja 2918 r.

IX przetarg odbędzie się dniu 28 września 2018 r. o godz. 11:00 sali nr Urzędu Miasta Gminy Szamotuły przy ulicy Dworcowej 26

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium w pieniądzu, z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie  Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły nr65907200022004040290890003w Banku Spółdzielczym Duszniki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2018 r. - włącznie.Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć ,,Przetarg- działka nr … Skrajna”.

Osoby uczestniczące w przetargu winny przedłożyć komisji przetargowej: dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać komplet dokumentów do jej reprezentowania. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą powinna przedstawić aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka, zawierającego zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Wszelkie koszty notarialne, sądowe i podatkowe pokrywa strona kupująca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowych informacji o sprzedaży ww. nieruchomości będących przedmiotem przetargu udziela Pani Kamila Jasińska w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej – Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły pokój nr 14, budynek D lub pod numerem telefonu 61 29 27 544.

Ogłoszenie o przetargu umieszczone zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, w prasie lokalnej oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły www.bip.szamotuly.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny, informując o tym w prasie lokalnej.

 

 

 
Liczba odwiedzin : 286
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
Osoba wprowadzająca informację : Kamila Jasińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Jasińska Kamila
Czas wytworzenia: 2018-08-08 11:31:59
Czas publikacji: 2018-08-08 14:11:50
Data przeniesienia do archiwum: 2018-09-30