Wersja archiwalna

Informacja o udzieleniu zamówienia: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Szamotuły na okres od 01.10.2018r. do 31.03.2019r.” WI.271.11.2018 

 
 

Szamotuły, 11 października 2018 r.

WI.271.11.2018                        

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych

z terenu nieruchomości zamieszkałych

z terenu Miasta i Gminy Szamotuły

na okres od 01.10.2018r. do 31.03.2019r.”

1. ZAMAWIAJĄCY

Miasto i Gmina Szamotuły

ul. Dworcowa 26

64-500 Szamotuły

Faks: +48 61 29 20 072

e-mail: umig@szamotuly.pl

2. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Szamotuły na okres od 01.10.2018r. do 31.03.2019r.”

Zakres obejmuje: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych w sposób nieselektywny (odpady komunalne zmieszane) oraz w sposób selektywny odpady zmieszane/resztkowe oraz (papier i tektura, szkło bezbarwne i kolorowe, tworzywo sztuczne, metal, tetrapaki, odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Szamotuły na okres od 01.10.2018r. do 31.03.2019r.

 

CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

Główny przedmiot:

CPV: 90.00.00.00-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

CPV: 90.51.20.00-9 Usługi transportu odpadów;

CPV: 90.51.40.00-3 Usługi recyklingu odpadów;

 

4. WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA – 2.500.000,00 zł brutto

 

5. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, Z KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY ZAWARŁ UMOWĘ:

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 14

64-500 Szamotuły

 

6. PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

Podstawą prawną udzielenia zamówienia jest art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy.

Natomiast uzasadnieniem wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki jest spełnienie przez w/w wykonawcę n/w warunków:

a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,

b)ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

c)w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;

 

W zakresie spełnienia przesłanki określonej pod lit. a) i c) należy wskazać, iż 100% udziałów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Szamotułach posiada Miasto i Gmina Szamotuły będąca w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiającym. Z powyższego zatem wprost wynika również, iż  w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośrednio, a tym bardziej pośrednio udziału kapitału prywatnego. Podkreślenia jednocześnie wymaga, iż ze względu na fakt bycia jedynym wspólnikiem, Zamawiający ma dominujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej, jest w szczególności uprawniony do powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej, którzy z kolei mogą powoływać i odwoływać członków zarządu. Tak ukształtowany sposób powoływania organów spółki powoduje, iż Zamawiający posiada dominujący wpływ na jej działanie.

Odnosząc się do spełnienia przesłanki określonej pod lit. b) należy wskazać, iż Spółka osiągnęła w latach 2015-2017 łączny przychód z wykonywanej działalności, w tym przychody z wykonywania zadań powierzonych przez Gminę Szamotuły wynoszące powyżej 90% całości przychodów uzyskiwanych przez Spółkę, zgodnie z treścią aktu założycielskiego Spółki w brzmieniu określonym uchwałami nowelizacyjnymi Zgromadzenia Wspólników, jak poniżej:

2015 r. – 20.376.685,72 zł,

2016 r. – 21.350.122,24 zł,

2017 r. – 22.519.283,47 zł 

Spółka działa jako podmiot powołany do wykonywania działań powierzonych jej przez Gminę Szamotuły, a określonych w akcie założycielskim (całość z zakresu działania kontrolowanej osoby prawnej).

 

7. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA UMOWY:

 

Od dnia 1.10.2018 r. do dnia 31.03.2019 r. (6 miesięcy)

 

8. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY, O KTÓRYM MOWA W ART. 66 UST. 2 NIE ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE ANI OPUBLIKOWANE.

 

9. INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy Pzp – w dniu dzisiejszym zostało przesłane ogłoszenie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Paweł Gładysiak 61-29-27-576

 

Załączniki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Odpady zamieszkałe_in-house.pdf

Data: 2018-10-11 12:41:09 Rozmiar: 115.36k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 35
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
Osoba wprowadzająca informację : Roman Białasik
Osoba odpowiedzialna za informację : Paweł Gładysiak
Czas wytworzenia: 2018-10-11 12:32:03
Czas publikacji: 2018-10-11 12:41:09
Data przeniesienia do archiwum: 2018-10-31