OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO 

 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach,

Plac Sienkiewicza 20

64-500 Szamotuły 

 

ogłasza nabór na stanowisko:

pracownik socjalny

w pełnym wymiarze czasu pracy

liczba kandydatów do wyłonienia: 1

 

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania kwalifikacyjne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodne z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2018.11508 t.j. z dnia 2018,08,08) :

- posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych

    lub

- ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,

- do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a) pedagogika,

b) pedagogika specjalna,

c) politologia,

d) polityka społeczna,

e) psychologia,

f) socjologia,

g) nauki o rodzinie.

W sprawie kwalifikacji pracownika socjalnego pomocny link:

https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/interpretacje-wybranych-przepisow/kwalifikacje-pracownika-socjalnego/

7.dobra znajomość przepisów prawa w szczególności: ustawy pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego oraz innych ustaw i  rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane doświadczenie zawodowe,
 2. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
 3. samodzielność oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 4. wyrozumiałość, cierpliwość, odpowiedzialność, kreatywność,
 5. kierowanie się zasadami etyki zawodowej,
 6. odporność na stres.

Zakres wykonywanych zadań:

 1. rozpoznawanie, analiza potrzeb i sytuacji osób, rodzin i grup zamieszkałych na terenie działania, w celu poprawy warunków materialnych, socjalnych i zdrowotnych oraz planowanie formy pomocy,
 2. ustalanie planów działania przy wykorzystaniu możliwości klientów, ich otoczenia i organizacji działających w zakresie pomocy społecznej,
 3. podejmowanie decyzji w zastosowaniu form pomocy,
 4. weryfikacja danych i przygotowywanie materiałów do diagnozy społecznej oraz ocena skuteczności podjętych działań i zastosowanych form pomocy,
 5. prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznymi zaleceniami Dyrektora,
 6. kompletowanie dokumentacji osób ubiegających się o umieszczenie w domach pomocy społecznej,
 7. wprowadzanie i tworzenie baz danych w systemie komputerowym, w programie HELIOS, w zakresie podopiecznych / klientów pomocy społecznej – z wyłączeniem „karty świadczeń”,
 8. współpraca z organizacjami społecznymi, instytucjami działalności socjalnej, zakładami pracy, szkołami, kościołami, itp. w celu kompensacji działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb i poprawy sytuacji osób wymagających pomocy,
 9. promowanie wzorców i proponowanie rozwiązań problemów poprzez poradnictwo, wskazywanie instytucji i organizacji do tego powołanych czuwanie nad ich realizacją oraz ocena efektywności działań,
 10. prowadzenie działalności profilaktycznej w środowisku, poprzez:

           - współudział w kształtowaniu polityki socjalnej,

           - inicjowanie działań zapobiegawczych,

           - otwartość na nowe zagrożenia i przeciwdziałanie im oraz poszukiwanie nowych rozwiązań,

           - utrzymywanie kontaktu ze służbami współpracującymi z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 Warunki pracy:

 Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

Istnieją jednak bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy Budynek nie jest wyposażony w windę a jedynie w podjazd dla osób     niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ops, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

  Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. curriculum vitae (życiorys),
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz  kwalifikacje,
 5. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U.  z 2016 r. Nr 922. z późniejszymi zm.)”,
 6. oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 9. oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 10. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach  i umiejętnościach.

 

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

   Dokumenty należy składać w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach do dnia 22 października  2018 r. w godzinach od 7.30 do 15.30 w zamkniętej kopercie lub pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej) z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach”.

 

ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. Sienkiewicza 20,  64-500 Szamotuły.

 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach zastrzega sobie prawo rozpatrywania wyłącznie aplikacji zawierających wymagane dokumenty  spełniające wymogi konieczne i pożądane.

 

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach, ogólnodostępnej tablicy informacyjnej OPS w Szamotułach oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Złożonych dokumentów Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach nie zwraca.

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Plac Sienkiewicza 20

64-500 Szamotuły

 

Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

                                                                            Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                          w Szamotułach

                                                                                  Iwona Lembicz-Kwatera

 
Liczba odwiedzin : 92
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
Osoba wprowadzająca informację : Marek Chmielewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Nowak
Czas wytworzenia: 2018-10-11 14:18:21
Czas publikacji: 2018-10-12 15:59:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak