Wersja archiwalna

Wykaz 

 

 

WYKAZ

        nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

 

         Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły działając w oparciu o art.35 ustawy z dnia 21             sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U.z 2018.121 ze       zm.)  ogłasza co następuje:

 

Wydzierżawić na okres do 3 lat nieruchomość gruntową położoną w Szamotułach na której posadowiony jest garaż.

 

lp

Położenie

Nr działki

Pow. działki

Nr KW

Kwota dzierżawy

1.

ul. Wojska Polskiego

Część  3602/18

21 m2

48583

35,70 zł  /miesięcznie

do 10 każdego miesiąca

                       

            1.Wysokość czynszu dzierżawnego będzie aktualizowana każdego roku     kalendarzowego na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług       konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

            2.Powyższa nieruchomość gruntowa nie jest objęta żadnym obowiązującym          miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Szamotuły.

            3.Podatki oraz ciężary związane z przedmiotem dzierżawy ponosi Dzierżawca.

            4.Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy.

            5.Wykaz niniejszy podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie       na na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa     26 na okres 21 dni tj. od dnia 06.11.2018 r. – do dnia 27.11.2018 r a ponadto           informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona  w prasie lokalnej oraz na          stronie internetowej www.bip.szamotuly.pl

            6.Po upływie ww. terminu spisana zostanie umowa dzierżawy.

            7.Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy można             uzyskać w  Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta i             Gminy Szamotuły,   ul.Dworcowa 24-pokój nr 14 lub telefonicznie pod numerem             telefonu 61 29-27543.

           

           

 

 

 

 

 

 

 

                sprawę prowadzi

                Dorota Byczyńska

                nr tel.612927543

 

Liczba odwiedzin : 24
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Czapka
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Czapka
Czas wytworzenia: 2018-11-06 10:01:35
Czas publikacji: 2018-11-06 10:01:36
Data przeniesienia do archiwum: 2018-11-30