OGŁOSZENIE O NABORZE NA REFERENTA DS. ADMINISTRACYJNYCH 

 

 

DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W SZAMOTUŁACH

OGŁASZA NABÓR

 

Na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. administracyjnych

 

 

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku referenta ds. administracyjnych Centrum Usług Wspólnych należy w szczególności:

 

  1. Obsługa sekretariatu, prowadzenie spraw związanych z organizacją i obsługą biurowo-administracyjną Zakładu, odbiór i ekspedycja korespondencji, zaopatrzenie zakładu w niezbędne materiały biurowe, środki czystości i bhp,
  2. Sporządzanie dokumentów z zakresu prawa pracy i spraw pracowniczych oraz bieżąca pomoc w prowadzeniu akt osobowych i wszelkiej dokumentacji z tego wynikającej,
  3. Przygotowywanie sprawozdań z zakresu realizowanych zadań,
  4. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora.

 

II. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie średnie

3. znajomość regulacji prawnych z zakresu: prawa pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, ustaw o pracownikach samorządowych,

4. umiejętność redagowania pism,

5. biegła znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych, programów MS Office i poczty e-mail

6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni  praw publicznych,

niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,

8. umiejętność organizacji pracy, odpowiedzialność, komunikatywność, wysoka kultura osobista

 

 

III. Informacje dla kandydatów: Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany

2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – własnoręcznie podpisany

3. kopie dokumentów:

a) potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

b) potwierdzających staż pracy,

4. oświadczenie kandydata o niekaralności (w przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany przedstawić zaświadczenie o niekaralności)

5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

6. oświadczenie o braku przeciwskazań do zatrudnienia na stanowisku referenta ds. administracyjnych Centrum Usług Wspólnych.

 

Wszystkie dokumenty wytworzone przez kandydatów muszą być podpisane. Oferty niepełne lub zawierające dokumenty niepodpisane zostaną odrzucone.

IV. Warunki pracy

1. Informacja o warunkach pracy:
a) praca jednozmianowa w siedzibie CUW
b) wymiar czasu pracy wynosi 8-godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym;
c) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

2 . Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce.

W październiku 2018r. tj. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

V. Informacje dodatkowe

1.Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „referent ds. administracyjnychna adres: Centrum Usług Wspólnych, ul. Dworcowa 27 64 – 500 Szamotuły lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu CUW w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 listopada 2018 roku do godz. 13:30

  

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Centrum Usług Wspólnych w Szamotułach zastrzega sobie prawo rozpatrywania wyłącznie aplikacji zawierających wymagane dokumenty i spełniające wymogi konieczne i pożądane.

2. Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Informacje o wynikach naboru będzie umieszczona na ogólnodostępnej tablicy informacyjnej Miasta i Gminy w Szamotułach oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

3. Złożonych dokumentów Centrum Usług Wspólnych w Szamotułach nie zwraca.

 

4. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

         Dyrektor Centrum Usług Wspólnych

         Ul. Dworcowa 27

         64-500 Szamotuły

5. Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

  • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 Nr 917 tj.)
  • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. Nr 902. ze zmianami).

  Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Szamotułach, z siedzibą w Szamotułach przy ul. Dworowej 27, 64-500 Szamotuły, tel. 61 22 46 100, mail: cuw@cuwszamotuly.pl

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem: z.dobak@cuwszamotuly.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyraźnego działania potwierdzającego zgodę, jakim jest aplikowanie na wolne stanowisko pracy, w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji w Centrum Usług Wspólnych w Szamotułach .

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

   1/ podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

   2/ podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

   1/ niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa – w przypadku zatrudnienia;

   2/ trzech miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:

dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji).

8. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w pkt 3, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

   1/ warunkiem zrealizowania celu, o którym mowa w pkt 3, i wynika z działania potwierdzającego zgodę na udział w rekrutacji;

   2/ dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu, o którym mowa w pkt 3.

11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również

profilowaniu.                                                                                    

  

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych

                                                                                                             w Szamotułach

                                                                                                                   Maciej Adamski

 

 

 

 

Załączniki

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.odt

Data: 2018-11-08 10:09:26 Rozmiar: 7.44k Format: .odt Pobierz

Oświadczenia.doc

Data: 2018-11-08 10:09:26 Rozmiar: 29k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 251
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
Osoba wprowadzająca informację : Monika Przybylak
Osoba odpowiedzialna za informację : Adamski Maciej
Czas wytworzenia: 2018-11-08 10:09:26
Czas publikacji: 2018-11-08 10:09:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak