Wersja archiwalna

Wykaz 

 
 

WYKAZ

 

        nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

 

         Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły działając w oparciu o art.35 ustawy z dnia   21             sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  Dz. U. z 2018.2204     ze zm.)  ogłasza co następuje:

 

  1. Wydzierżawić na okres do 3 lat grunt rolny o pow. 0,2000 ha położony we wsi Przyborowo:

 

  -   działka nr 119/3 , zapisana w KW nr P01A/00021037/0

-         grunt rolny kl.IVa ,  o pow. 0,1500 ha,

-         grunt rolny kl. III b ,o pow. 0,0500 ha,

 

            2. Stawki roczne czynszu za dzierżawę gruntów rolnych określane są w kwintalach         żyta dla gruntów ornych i użytków zielonych według ich klasyfikacji. Cenę 1    kwintala żyta przyjmuje się w wysokości średniej ceny skupu żyta za okres             pierwszych trzech kwartałów poprzedniego roku kalendarzowego          ogłoszonego w         Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

            3.Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od 10.01.2019 r.-        31.01.2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły , na       tablicy ogłoszeń u sołtysa wsi oraz na stronie internetowej   www.bip.szamotuly.pl

 

            3.Dodatkowych informacji o dzierżawie gruntu można uzyskać w Wydziale             Nieruchomości  i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły,    ul.             Dworcowa 24, lub pod numerem telefonu 61 29-27543.

 

            4.Po terminie wywieszenia wykazu spisana zostanie umowa dzierżawy na okres   do 3    lat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

sprawę prawadzi

D.Byczyńska

nr tel.61-29-27543

 
Liczba odwiedzin : 29
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Czapka
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Czapka
Czas wytworzenia: 2019-01-10 12:47:43
Czas publikacji: 2019-01-10 12:47:43
Data przeniesienia do archiwum: 2019-02-03