Wykaz 

 
 

 

WYKAZ

        nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

 

         Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły działając w oparciu o art.35 ustawy z dnia 21             sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U.z 2018,2204         ze zm.)  ogłasza co następuje:

 

Wydzierżawić na okres do 3 lat nieruchomość gruntową położoną w Szamotułach na której posadowiony jest garaż.

 

lp

Położenie

Nr działki

Pow. działki

Nr KW

Kwota dzierżawy

1.

ul. Wojska Polskiego

Część  3601

21 m2

24519

35,70 zł  /miesięcznie

do 10 każdego miesiąca

                       

            1.Wysokość czynszu dzierżawnego będzie aktualizowana każdego roku     kalendarzowego na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług       konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

            2.Powyższa nieruchomość gruntowa nie jest objęta żadnym obowiązującym          miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Szamotuły.

            3.Podatki oraz ciężary związane z przedmiotem dzierżawy ponosi Dzierżawca.

            4.Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy.

            5.Wykaz niniejszy podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie       na na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa     26 na okres 21 dni tj. od dnia 14.03.2019 r. – do dnia 04.04.2019 r, a ponadto         informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona  w prasie lokalnej oraz na          stronie internetowej www.bip.szamotuly.pl

            6.Po upływie ww. terminu spisana zostanie umowa dzierżawy.

            7.Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy można             uzyskać w  Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta i             Gminy Szamotuły,   ul. Dworcowa 24-pokój nr 14 lub telefonicznie pod numerem             telefonu 61 29-27543.

           

           

 

 

 

 

 

 

 

                sprawę prowadzi

                Dorota Byczyńska

                nr tel.612927543

 
Liczba odwiedzin : 158
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Czapka
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Czapka
Czas wytworzenia: 2019-03-14 14:52:40
Czas publikacji: 2019-03-14 14:52:41
Data przeniesienia do archiwum: 2019-04-07