Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ-"Usługi pocztowe dla Urzędu Miasta i Gminy w Szamotułachw 2016 r." 

 
 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 335286-2015 z dnia 2015-12-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szamotuły
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły i w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek oraz ich...
Termin składania ofert: 2015-12-16


Numer ogłoszenia: 342216 - 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 335286 - 2015 data 08.12.2015 r.

 

                                                                                                                                    Szamotuły, dnia 14.12.2015 r.

 WI. 271.14.2015

 

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SIWZ

 

Zamawiający, tj. Miasto i Gmina Szamotuły ul. Dworcowa 26, 64 – 500 Szamotuły, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w związku z art. 38 ust. 1 ustawy zawiadamia, żew postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usługi pocztowe dla Urzędu Miasta i Gminy w Szamotułach w 2016 r."w związku z zapytaniem dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), udzielam następującej odpowiedzi:

 

Pytania:

W załączeniu.

 

Odpowiedź:

Ad.1-4
Zamawiający uprzejmie informuję, że nie przewiduje nadawania takich przesyłek w ogłoszonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, ponieważ stanowią niewielką część wszystkich przesyłek Zamawiającego, tj. 0,1-0,3% całkowitej ilości.

Ad. 5

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kryteriów oceny ofert.

Ad. 6

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie punktu 10 formularza ofertowego dotyczącego podwykonawstwa.

Ad. 7

Zamawiający uprzejmie informuje, że z rozdziału XII pkt 1, 3 SIWZ wykreśli słowa: „jeżeli występuje”.

Ad. 8

Zamawiający uprzejmie informuje, że dokona modyfikacji SIWZ i wprowadzi w załączniku nr 7 do SIWZ w projekcie umowy w § 1 ust 2 pkt 2 i w załączniku nr 8 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” aktualny stan prawny w postaci Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. 2013 r., poz. 1468).

Ad. 9, 10, 11, 14
Zamawiający uprzejmie informuję, że na stronie Urzędu Zamówień Publicznych jest zamieszczony gotowy druk elektroniczny, nieedytowalny w którym nie ma możliwości zmiany numeracji.

Ad. 12

Zamawiający uprzejmie informuje, że w ogłoszeniu o zamówieniu nie jest przewidziane aukcja elektroniczna.

Ad. 13

Zamawiający uprzejmie informuje, że zmodyfikuje termin składania ofert, na dzień 18.12.2015 r. do godz. 8:00.

Ad. 15

3) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający uprzejmie informuje, żenie dokonał opisu sposoby dokonywania oceny warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania potencjałem technicznym, a zatem nie będzie wymagać dołączenia do dokumentacji wykazu własnych placówek, które są potencjałem technicznym wykonawcy z podaniem dokładnej nazwy placówki adresu, pod którym się mieści i numeru telefonu stacjonarnego umożliwiającego kontakt z placówką.

Zamawiający uprzejmie informuje, że wskazuje, iż nie dokonał opisu sposoby dokonywania oceny warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jednakże przez osoby zdolne do wykonania Zamawiający rozumie osoby. bezpośrednio związane z realizacją usług objętych niniejszym postępowaniem w zakresie: odbierania i dostarczania korespondencji, obsługi korespondencji w placówkach pocztowych, spedycji i transportu, czynności ekspedycyjno-rozdzielczych na terenie całego kraju.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kryteriów oceny ofert.

Ad. 16

Zamawiający uprzejmie informuje, że dokona modyfikacji SIWZ poprzez zmianę termin składania ofert w następujący sposób:

1. Ofertę należy złożyć do dnia 18 - 12 2015 r. do godz. 8:00 w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły, Gmach A,
pok. 10,11 (kancelaria).

3. Oferty zostaną otwarte dnia 18 - 12 - 2015r. o godz. 8:30 w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły, Gmach A, pok. 3

Ad. 17

Zamawiający dokona zmiany zapisu z w załączniku nr 4 do SIWZ z wykazu wykonanych robót budowlanych na wykaz wykonanych usług (w załączeniu).

Ad. 18

Zamawiający uprzejmie informuje, że dokona modyfikacji SIWZ i wprowadzi w załączniku nr 7 do SIWZ w projekcie umowy w § 1 ust 2 pkt 2 i w załączniku nr 8 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” aktualny stan prawny w postaci Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. 2013 r., poz. 1468).

Ad. 19, 20

Zamawiający uprzejmie informuje, że załącznik nr 1 do umowy jest tożsamy z załącznikiem nr 8 i 9 do SIWZ (w załączeniu).

Ad. 21

Zamawiający uprzejmie informuje, że modyfikuje treść SIWZ i wykreśli z rozdziału XVI pkt. 3 dotyczący zmiany umowy.

Ad. 22

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów w projekcie umowy.

Ad. 23

Zamawiający uprzejmie informuje, że wykreśli z załącznika nr 8 do SIWZ "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" ppkt. 2 z pkt 10.

Ad. 24

Zamawiający uprzejmie informuje, że wyraża zgodę na zmianę przesyłek ekonomicznych na przesyłki polecone priorytetowe.

 

Ad. 25

Zamawiający uprzejmie informuję, że nie przewiduje nadawania takich przesyłek w ogłoszonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ stanowią niewielką część wszystkich przesyłek Zamawiającego, tj. 0,1-0,3% całkowitej ilości.

 

W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający, tj. Miasto i Gmina Szamotuły działając na podstawie art. 38 ust 4, 4a ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

Jest:

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena oferty jest ceną brutto i musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

2. Cenę ofertową brutto wykonawca określa poprzez wskazanie w formularzu cenowym jednostkowych cen netto na poszczególne rodzaje usług oraz pomnożenie jednostkowych cen netto z ilościami. Efektem mnożenia będzie otrzymanie wartości netto na dane rodzaje usług. Następnie Wykonawca zobowiązany jest zsumować wszystkie pozycje dotyczące wartości netto i tak obliczoną sumę netto wpisać do pozycji pn. „cena netto”. Do obliczonej „ceny netto” Wykonawca dodaje podatek VAT – jeżeli występuje i oblicza cenę ofertową brutto.

 

Winno być:

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena oferty jest ceną brutto i musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

2. Cenę ofertową brutto wykonawca określa poprzez wskazanie w formularzu cenowym jednostkowych cen netto na poszczególne rodzaje usług oraz pomnożenie jednostkowych cen netto z ilościami. Efektem mnożenia będzie otrzymanie wartości netto na dane rodzaje usług. Następnie Wykonawca zobowiązany jest zsumować wszystkie pozycje dotyczące wartości netto i tak obliczoną sumę netto wpisać do pozycji pn. „cena netto”. Do obliczonej „ceny netto” Wykonawca dodaje podatek VAT i oblicza cenę ofertową brutto.

Jest:

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć do dnia 16 - 12 2014 r. do godz. 8:30 w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły, Gmach A,
pok. 10,11 (kancelaria).

3. Oferty zostaną otwarte dnia 16 - 12 - 2014r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły, Gmach A, pok. 3

Winno być:

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć do dnia 18 - 12 2015 r. do godz. 8:00 w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły, Gmach A,
pok. 10,11 (kancelaria).

3. Oferty zostaną otwarte dnia 18 - 12 - 2015r. o godz. 8:30 w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły, Gmach A, pok. 3

Jest:

W załączniku nr 7 do SIWZ w projekcie umowy w § 1 ust 2 pkt 2 i w załączniku nr 8 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” w ust. 2, w pkt 2:

2) rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. 2003 r. Nr 183, poz. 1795 ze zm.),

Winno być:

2) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej.

Jest:

W załączniku nr 4 do SIWZ: Wykaz wykonanych robót budowlanych;

Winno być:

W załączniku nr 4 do SIWZ: Wykaz wykonanych usług;

Jest:

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE

DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

1. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7do SIWZ.

2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadkach określonych w projekcie umowy.

Winno być:

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE

DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

1. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7do SIWZ.

2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

Jest:

W załączniku nr 8 do SIWZ "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" w pkt. 10:

10. Przedmiotem umowy są usługi pocztowe:

1. w obrocie krajowym i zagranicznym ekonomiczne i priorytetowe:

a) przesyłki listowe nierejestrowane,

b) przesyłki listowe rejestrowane,

c) paczki pocztowe,

2. w obrocie krajowym:

a) paczki pocztowe PLUS ekonomiczne i priorytetowe,

b) przesyłki pocztowe na warunkach szczególnych ekonomicznych i priorytetowych.

 

Winno być:

W załączniku nr 8 do SIWZ "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" w pkt 10

10. Przedmiotem umowy są usługi pocztowe:

1) w obrocie krajowym i zagranicznym ekonomiczne i priorytetowe:

a) przesyłki listowe nierejestrowane,

b) przesyłki listowe rejestrowane,

 

Z załącznika nr 8 do SIWZ "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" z pkt 12 "Zakres rzeczowy usług-zestawienie", należy usunąć z działu II Obrót zagraniczny, ppkt b) przesyłki polecone ekonomiczne "gabaryt A" (w załączeniu zaaktualizowane zestawienie).

Z formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ też należy usunąć z działu II Obrót zagraniczny, ppkt b) przesyłki polecone ekonomiczne "gabaryt A"(w załączeniu zaaktualizowany formularz ofertowy).

 

W związku z powyższymi wyjaśnieniami i zmianami treści SIWZ oraz zgodnie z art. 38 ust. 6 Zamawiający zmienia termin składania ofert, tj. do dnia 18.12.2015 r., do godz. 8:00. Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.

 

 

Załączniki

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc

Data: 2015-12-14 17:52:25 Rozmiar: 19.5k Format: .doc Pobierz

SIWZ-usługi pocztowe na 2016-aneks.doc

Data: 2015-12-14 17:52:25 Rozmiar: 463k Format: .doc Pobierz

Pytania.doc

Data: 2015-12-14 17:52:25 Rozmiar: 171k Format: .doc Pobierz

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2016-aneks.doc

Data: 2015-12-14 17:52:25 Rozmiar: 79k Format: .doc Pobierz

formularz ofertowy na 2016-aneks.doc

Data: 2015-12-14 17:52:25 Rozmiar: 96.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 885
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Gładysiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Paweł Gładysiak
Czas wytworzenia: 2015-12-14 17:06:44
Czas publikacji: 2015-12-14 17:52:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak