Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XIX/200/2016 w sprawie zmiany uchwały XVI/152/2016 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 25 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na obszarze Miasta i Gminy Szamotuły.

2016-05-06 10:39:43
Uchwała nr XIX/201/2016 w sprawie zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Szamotuły.

2016-05-06 10:34:58
Uchwała nr XIX/199/2016 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/151/2016 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2016-05-06 10:32:49
Uchwała nr XIX/198/2016 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/150/2016 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

2016-05-06 10:32:10
Uchwała nr XIX/197/2016 w sprawie zmiany uchwały rnr XVI/149/2016 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 25 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szamotuły.

2016-05-06 10:31:31
Uchwała nr XIX/196/2016 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarownia tych odpadów.

2016-05-06 10:30:53
Uchwała nr XIX/195/2016 w sprawie programu stypendialnego wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Miasta i Gminy Szamotuły.

2016-05-06 10:30:18
Uchwała nr XIX/194/2016 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Koźlu.

2016-05-06 10:29:43
Uchwała nr XIX/193/2016 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XIV/132/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2016 – 2019.

2016-05-06 10:29:13
Uchwała nr XIX/192/2016 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XIV/131/15 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2016.

2016-05-06 10:27:40